Przedstawiamy dwa sposoby kalkulacji kosztów wykonania konstrukcji dachów z GL (ang. GL – glued laminated timber) w perspektywie obliczania cen jednostkowych robót do kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych oraz jeden przykład do kosztorysu ofertowego na wykonanie robót budowlanych. W artykule zawarto wyliczenie ceny jednostkowej robót związanych z dostawą i montażem konstrukcji dachu z GL w formie kalkulacji szczegółowej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. [2] Jeden z przykładów wykonano w programie do kosztorysowania Norma EXPERT. 

Kosztorysowanie inwestycji ze środków publicznych

W cyklu życia każdej inwestycji budowlanej realizowanej ze środków publicznych, można wskazać potrzebę opracowania co najmniej dwóch rodzajów kalkulacji kosztorysowych. 

W fazie planowania i projektowania inwestycji, bezpośrednio przed przystąpieniem do jej realizacji, istnieje konieczność opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zamawiającego, który będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane. 

Na etapie postępowania przetargowego, potencjalni wykonawcy, opracowują z kolei kosztorysy ofertowe, które w przypadku wygrania przetargu, po skutecznym podpisaniu umowy o roboty budowlane z zamawiającym, kształtują poziom cen rynkowych dla szerokiego spektrum obiektów, grup, rodzajów, asortymentów, czy elementów robót w tym robót podstawowych (prostych). O ile wykonawcy mają większą swobodę w sposobie przedstawienia informacji o kalkulowanych przez siebie wartościach kosztorysowych za roboty budowlane, o tyle w przypadku kosztorysów inwestorskich, należy bezwzględnie pamiętać o regulacjach