Za podstawę naliczania dodatku z tytułu pełnienia funkcji generalnego wykonawcy przyjęto wartość kosztorysową robót objętych umową.
W tablicy 1 podano zmianę wysokości dodatku w czasie ostatnich dwóch lat.

 

Tablica 1

 

Z zestawienia wynika, że średnia wielkość dodatku z tytułu GW nie zmieniała się znacząco między poszczególnymi kwartałami – maksymalna różnica wartości średniej wynosi 0,3 punktu procentowego, aczkolwiek w ostatnim okresie daje się zauważyć tendencja spadkowa.
W porównaniu z danymi z IV kwartału 2009 r. średnia wielkość dodatku z tytułu pełnienia funkcji GW w I kwartale 2010 r. zmniejszyła się o dwie dziesiąte punktu procentowego. Natomiast widać kolosalny spadek w wartości maksymalnej – o ponad 58%.


Kształtowanie się dodatków z tytułu generalnego wykonawcy w przekrojach województw w I kwartale 2010 r. przedstawia tablica 2.

 

Tablica 2

 

Z zestawienia wynika, że średnia wielkość dodatku z tytułu GW nie różni się znacząco między poszczególnymi województwami i zawiera się w przedziale 2,9÷3,4%.