Fotogrametria polega na analizie zdjęć lotniczych lub satelitarnych w celu uzyskania danych geoprzestrzennych, natomiast skanowanie laserowe wykorzystuje wiązkę laserową do zbierania informacji o powierzchni terenu. Techniki te są bardzo przydatne w planowaniu, projektowaniu i monitorowaniu budynków, dróg, mostów i innych obiektów budowlanych. Pozwalają na szybkie i dokładne opomiarowanie terenu, identyfikowanie zmian topograficznych oraz tworzenie trójwymiarowych modeli obiektów budowlanych.

Zastosowanie fotogrametrii

Fotogrametria w budownictwie to technika pozyskiwania danych o obiektach z wykorzystaniem fotografii i obrazów. Jest stosowana do tworzenia map, modeli trójwymiarowych, analizy terenu, pomiarów i wizualizacji obiektów budowlanych oraz terenów. Umożliwia dokładne określenie wymiarów i kształtu obiektów, co jest bardzo przydatne w praktyce budowlanej.
Metody fotogrametryczne używają zdjęć lotniczych, satelitarnych lub terenowych do tworzenia dokładnych map, modeli 3D czy pomiarów odległości i powierzchni. Efektem automatycznego połączenia wielu zdjęć może być np. ortofotomapa, jak i model 3D.
Zalety wykorzystania fotografii w postaci ortofotomap lub modeli 3D w budownictwie są liczne – ważniejsze z nich zostały wymienione poniżej. Zdjęcia mogą służyć:

  • jako doskonała dokumentacja budowlana, pozwalająca rejestrować postęp prac budowlanych, zmiany w projekcie oraz stan obiektu w różnych fazach budowy,
  • do szybkiego i skutecznego przeprowadzania inspekcji i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, identyfikacji usterek, uszkodzeń itp.,
  • do planowania i projektowania nowych przedsięwzięć budowlanych, analizy terenu, lokalizacji obiektów oraz wizualizacji przestrzennej,
  • przy regularnym fotografowaniu stanu budowy do monitorowania postępu robót, identyfikacji opóźnień, kontroli jakości wykonania oraz zarządzania harmonogramem,
  • w komunikacji z inwestorami, klientami, inspektorami budowlanymi oraz innymi zaangażowanymi stronami, umożliwiając im lepsze zrozumienie stanu obiektu,
  • jako materiał do szkoleń pracowników, prezentacji technik budowlanych oraz edukacji w zakresie np. bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Korzyści z ortofotomapy

Ortofotomapa to szczegółowa mapa powierzchni ziemi, która została utworzona poprzez połączenie fotografii lotniczych w celu uzyskania obrazu o wysokiej rozdzielczości. Tego typu mapy są często używane w geodezji, kartografii, planowaniu przestrzennym, monitorowaniu zmian środowiskowych oraz w wielu innych dziedzinach. Dzięki nim można uzyskać dokładne informacje o terenie, jego ukształtowaniu, zabudowie oraz istniejącej infrastrukturze. Pozwalają na precyzyjne określenie lokalizacji, wymiarów i kształtu obiektów budowlanych, co jest niezbędne przy tworzeniu projektów budowlanych oraz ich realizacji. Ortofotomapy są również wykorzystywane do analizy zmian w krajobrazie, monitorowania postępów robót budowlanych, planowania infrastruktury drogowej czy sieci wodno-kanalizacyjnej. Zapewniają szybki i łatwy dostęp do informacji o zasobach naturalnych, takich jak: lasy, rzeki czy tereny rolnicze. Ortofotomapa dla istniejącej przykładowej drogi lokalnej została pokazana na fot. 1.