W 2012 roku wprowadzono do programu Norma EXPERT mechanizm umożliwiający przypisywanie kategorii do pozycji kosztorysowych. Dzięki niemu można łatwo odróżnić pozycje już zweryfikowane od tych, które wymagają jeszcze korekty lub sprawdzenia. Można również definiować własne kategorie i używać ich później, np. do powiązania pozycji z podwykonawcami.

W Normie EXPERT 5.5.300 powyższy mechanizm rozbudowano o możliwość przypisywania kategorii do wierszy obmiarowych. Nasi użytkownicy uznali, że taka funkcja będzie przydatna przy weryfikacji przedmiarów zawierających wielowierszowe wyliczenia, z którymi można się spotkać np. przy wyliczaniu powierzchni tynków.

Przejdźmy do konkretów - w słowniku kategorii pozycji dostępnym w głównym menu na zakładce „Dane programu” domyślne występują 3 kategorie, każda jest prezentowana innym kolorem:

 

 

Przycisk „Dodaj” umożliwia przypisanie do słownika kolejnej kategorii. Po jego kliknięciu w oknie „Wybór z puli nieużywanych kategorii” wyświetlona zostanie lista dostępnych ("wolnych") kolorów.

 

 

Dostępnych jest dwadzieścia jeden elementów, w połączeniu z trzema domyślnymi, daje w sumie możliwość stworzenia aż dwudziestu czterech kategorii. Dla przykładu wybierzmy kolor pomarańczowy i kliknijmy na przycisku „OK”. W oknie „Słownik kategorii pozycji” wybieramy przycisk „Zmień nazwę” i wprowadzamy opis nowej kategorii, np. „Przedmiar do korekty”. W ten sam sposób można zmienić opisy domyślnych kategorii.

 

 

Przypisywanie kategorii do wierszy obmiarowych możliwe jest tylko na widoku Przedmiar/Obmiar i odbywa się tak samo jak w przypadku pozycji. Na wstążce poleceń programu dostępna jest ikona „Kategorie, której można użyć po wybraniu jednego lub kilku wierszy obmiarowych.
Na poniższym rysunku została przypisana kategoria pomarańczowa „Przedmiar do korekty” w wierszach P3, P5 i P6.

 

 

Nazwa (w kolorze wybranej kategorii) pojawi się w kolumnie „Podstawa” oraz ulegnie zmianie tło kolumny Lp. w wybranych wierszach obmiarowych.
Można oczywiście przypisywać kategorie do całych pozycji, ale zmiany będą widoczne wyłącznie w kolumnie „Podstawa”.

 

 

Dzięki temu łatwo odróżnić kategorie przypisane do całych pozycji od tych wprowadzonych do wierszy obmiarowych.

W ten sam sposób można wyłączać przypisane wcześniej kategorie. Wystarczy aktywować właściwy element kosztorysu (pozycję lub wiersz obmiarowy) i „odhaczyć” znacznik widoczny na ikonie kategorii. Przycisk kategorii dostępny jest również z poziomu podręcznego menu wywołanym prawym przyciskiem „myszki”.

 

 

Do jednego wiersza obmiarowego można przypisać tylko jedną kategorię, a do pozycji kilka.

 

 

W przedmiarze programu Norma dostępne są różnego typu wiersze obmiarowe, np. wyrażenia, komentarze, sumy częściowe lub obliczenia pomocnicze. Do każdego z tych wierszy istnieje możliwość przyporządkowania dowolnej kategorii.

 

 

Przycisk „Kategoria szybkiego przypisywana” umożliwia wybór jednej z nich do prostego wstawiania. Najlepiej oczywiście przypisać do tego polecenia najczęściej wykorzystywaną kategorię, np. tak jak na poniższym rysunku „Zweryfikowane”.

 

 

Dzięki temu po kliknięciu w przycisk „Kategorie” będzie można przypisać kategorie bez konieczności rozwijania listy.

 

 

Wiersze obmiarowe z przypisanymi kategoriami można wyświetlić na ekranie po skorzystaniu z filtra pozycji „Kategorie”, który umożliwia selekcję jednej lub wszystkich kategorii użytych w kosztorysie.
W poniższym przykładzie wyfiltrowano kategorię o nazwie „Przedmiar do korekty”. Na ekranie zostały tylko pozycje zawierające wiersze obmiarowe z wybraną kategorią.

 

 

Wyfiltrowane wiersze obmiarowe z pozycjami można wydrukować za pomocą polecenia „Drukuj widok” z menu „Plik”.

 

 

W przypadku pełnych wydruków dane kategorii nie są prezentowane.


Zapraszamy do zgłaszania uwag na temat nowego mechanizmu: telefonicznie - (22) 811-76-86 lub mail'owo - serwis@ath.pl.