Duże zainteresowanie importerem skanów PDF przekłada się na ilość plików przesyłanych do serwisu Athenasoft, co pozwoliło nam rozbudować importer i usprawnić jego obsługę. Zostały zoptymalizowane metody automatycznego rozpoznawania tabel i tekstów, dzięki którym w większości przypadków nie będzie wymagana ręczna korekta. W Normie PRO 4.52 i Normie EXPERT 5.6.400 zauważą Państwo również zmiany w wyglądzie poszczególnych okien importera skanów, poprawiających komfort obsługi.

 

Jak powinien wyglądać import typowego pliku PDF zawierającego skan przedmiaru lub kosztorysu?

 

Po wczytaniu pliku PDF zapisanego w formie skanu, wyświetli się nowe okno „Import skanów”. Z lewej strony zostaną wyświetlone miniatury stron wydruku. Dzięki nim można się zorientować czy PDF zawiera jeden rodzaj wydruku, np. przedmiar czy również inne takie jak strona tytułowa, kosztorys, charakterystyka obiektu lub zestawienia RMS.

 

 

Importer po analizie danych na stronach wczytywanego pliku wyświetli dodatkowe ikonki informujące o tym, że:

  • - na stronie rozpoznano jedną lub kilka tabel,
  • - na stronie rozpoznano jedno lub więcej słów,
  • - na stronie rozpoznano jedno lub więcej słów, ale co najmniej jedno z nich zostało błędnie rozpoznane i wymaga sprawdzenia (i poprawienia) przez użytkownika w oknie „Analiza wybranych stron”.

Na środku okna „Import skanów” wyświetlane są opisy czterech głównych przycisków dostępnych po prawej stronie oraz informacje o aktualnym stanie importu.

 

 

Pierwszy z przycisków „Wybór zakresu stron” otwiera okno dialogowe z możliwością wyboru zakresu stron do importu.
Importer obsługuje tylko strony zawierające wydruki tabelaryczne tego samego rodzaju, czyli nie można wczytać jednocześnie przedmiaru i kosztorysu.

 

 

Pole „Zakres stron” pozwala na tekstowe określenie importowanych stron. Dopuszczalne znaki to cyfry, przecinki i myślniki. Przykłady konfiguracji:

  • pusty tekst - oznacza wszystkie strony,
  • „5-” – strony o numerach 5 i wyższych,
  • „-5” – strony o numerach 5 i niższych,
  • „3-9” – strony o numerach od 3 do 9,
  • „2,6,8,10-20” – strony o numerach 2, 6, 8 oraz od 10 do 20.

W celu wyświetlenia podglądu danej strony (po prawej stronie okna), należy naprowadzić kursor myszy na jej miniaturę.

W powyższym przykładzie wyłączona została strona tytułowa przedmiaru.

Przycisk „Podgląd” w oknie „Import skanów” umożliwia sprawdzenie efektu analizy importera.
Może się okazać, że pojawi się niespójność w nagłówkach stron wczytywanego pliku. W takiej sytuacji wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

 

 

Kliknięcie na przycisku „Tak” spowoduje wyświetlenie kolejnego okna „Porównywanie nagłówków” umożliwiającego korektę.

 

 

W omawianym przykładzie występuje rozbieżność w nagłówku kolumny „j.m.” (wyróżnionej innym kolorem) – na jednej ze stron brakuje kropek i nazwa ma postać „jm”. W takiej sytuacji należy podświetlić miniaturę strony z właściwym układem nagłówków i wcisnąć przycisk „Ustaw wszystkim stronom nagłówek tej strony”.

Uwaga!!!
Wszystkie strony wczytywanego wydruku muszą zawierać identyczne nagłówki.

Po zamknięciu okna „Porównywanie nagłówków” wyświetli się podgląd zaimportowanego kosztorysu lub przedmiaru.

 

 

Jeżeli ilość pozycji na podglądzie będzie zgodna z ilością w pliku PDF, można uznać, że automatyczne rozpoznanie tekstów i tabel zostało wykonane prawidłowo.
Po zamknięciu podglądu można wybrać przycisk „Importuj”, który spowoduje wczytywanie danych do Normy.
Mogą pojawić się dodatkowe komunikaty w zależności od zawartości wczytywanego dokumentu. Te same okna mogą się również wyświetlić przy imporcie zwykłych plików PDF zawierających dane tekstowe.

Naprawa nierozpoznanych znaków – w tym oknie można sprawdzić i ewentualnie skorygować nierozpoznane przez importer znaki.

 

 

Ustawienia znaków komentarza – w tym komunikacie można określić znaki wykorzystane w importowanym pliku do oznaczania komentarzy obmiarów. Zazwyczaj w przedmiarach używa się proponowanych przez program nawiasów: „<” i „>”.

 

 

Przypisanie nierozpoznanych kolumn z dokumentu PDF – w niektórych sytuacjach program nie jest w stanie sam powiązać kolumn, dlatego wyświetla poniższe okno pozwalające wskazać właściwe nagłówki na dostępnych listach.

 

 

Sprawdzanie – komunikat informuje o rozbieżnościach między wartościami obmiarów pozycji zapisanymi w pliku i wyliczonymi przez Normę. W takiej sytuacji najlepiej wybrać przycisk „Wpisz wczytane”, który spowoduje wprowadzenie obmiarów z pliku źródłowego.

 

 

Po zamknięciu komunikatów pojawi się okno programu Norma z zaimportowanym przedmiarem lub kosztorysem.

 

 

W przypadku stwierdzenia błędów konieczny będzie ponowny import pliku PDF poprzedzony analizą wybranych stron rozpoznanego dokumentu. Taka analiza możliwa jest w menedżerze skanów, który można wywołać za pomocą przycisku „Analiza stron wydruku” w głównym oknie importera.

Obsługa menedżera skanów zostanie opisana w kolejnym artykule.
Pliki PDF, których nie udaje się Państwu wczytać można przesłać do naszego serwisu na adres: serwis@ath.pl.