Przedstawione w zamieszczonej poniżej tabeli prognozowane stawki robocizny kosztorysowej dla czterech podstawowych rodzajów robót odzwierciedlają pełne rzeczywiste koszty pracy, obejmujące wynagrodzenie brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz wydatki pozapłacowe związane z pozyskaniem i utrzymaniem pracownika. Mając świadomość, iż w kosztorysowaniu powszechnie panuje praktyka stosowania stawek obejmujących co najwyżej koszty wynagrodzenia brutto, i to takich, które nie przewidują urlopów, absencji chorobowych ani dodatkowych kosztów pracy w „nadgodzinach”, zdecydowaliśmy się na publikowanie rzetelnej prognozy, obejmującej wszystkie rzeczywiste koszty pracy ponoszone przez pracodawcę.

Zmiany poziomu płac wpływają znacząco na stawki robocizny, ale inne czynniki w jeszcze większym stopniu stawki te zmieniają. Np. obok obiektywnych czynników na stawki robocizny kosztorysowej wpływają preferencje wybranych rodzajów budownictwa i regionów, intensywności ruchu budowlanego i przewidywanych inwestycji.

Prognozowane stawki robocizny kosztorysowej zostały opracowane przez panią prof. dr Zofię Bolkowską zgodnie z własnymi zasadami metodycznymi.

W zestawieniu uwzględniono korektę na podstawie wskaźników rzeczywistych za IV kw. 2017 r.