Od 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp. Bardzo długie vacatio legis ustawy, do tej pory niespotykane w zamówieniach publicznych, miało dać zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom czas na dostosowanie swoich narzędzi do pełnej elektronizacji oraz zapewnić czas ustawodawcy na przygotowanie wszystkich rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy.

W artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie, co nowego dla kosztorysantów wniosła ustawa Pzp. 

1.     Definicja robót budowlanych

Pierwsza kwestia, którą należy poruszyć to definicja robót budowlanych zawarta w art. 7 pkt. 21 nowej ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią, ilekroć jest mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Definicję robót budowlanych w nowej ustawie Pzp odniesiono bezpośrednio do załączników do unijnych dyrektyw oraz rozszerzono o dział 45 Wspólnego Słownika Zamówień. W delegacji do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane, zawartej w art. 34 ust. 1 pkt. 1 nowej ustawy Pzp pozostawiono zapis, iż szacowania dokonujemy na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815). 

Jakie to ma znaczenie dla kosztorysantów? Niestety bardzo duże, gdyż wiele robót, które są robotami budowlanymi w świetle definicji ustawy Pzp już nie mieści się w definicjach robót budowlanych w świetle ustawy Prawo budowlane. Konsekwentnie nie powinny one być szacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a na zasadach ogólnych. Przykładem takich robót (które są robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Pzp, a nie są nimi w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) są roboty polegające na bieżącej konserwacji – np. roboty malarskie, wymiana okładzin czy nawet okien i drzwi – o ile nie łączą się z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektu budowlanego.

W dalszym ciągu sporządzając kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych będziemy mieli dylemat, które roboty powinniśmy ujmować jako roboty budowlane, a które jako usługi w zestawieniu kosztów.