Stropodach to przekrycie budynku pełniące funkcję stropu nad ostatnią kondygnacją oraz dachu. Stosowany jest najczęściej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Stropodachy dzielimy, pod względem układu warstw wynikającego z fizyki budowli, na wentylowane – tzw. „zimny dach” i niewentylowane – tzw. „pełne”. Stropodachy pełne mogą być wykonywane nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (bez izolacji cieplnej) oraz ogrzewanymi (z izolacją cieplną).

Układ warstw – materiały

Stropodach pełny nad pomieszczeniami ogrzewanymi to przegroda zewnętrzna budynku, która składa się z kilku szczelnie do siebie przylegających (bez pustych przestrzeni) następujących warstw:

  • nośnej (konstrukcyjnej) – stropu nad ostatnią kondygnacją budynku (może to być każdy rodzaj stropu spełniający stany graniczne nośności i użytkowalności oraz wymagania p.poż., najczęściej wykonuje się stropy żelbetowe w technologii monolitycznej lub prefabrykowanej), wykończonego od strony pomieszczeń tynkiem tradycyjnym, suchym tynkiem, sufitem podwieszonym, a na wierzchu wyrównanego zaprawą cementową i zagruntowanego roztworem lub emulsją asfaltową,
  • paroizolacji przyklejanej do podłoża lepikiem asfaltowym,
  • izolacji cieplnej najczęściej z płyt styropianowych (rzadziej wełny mineralnej, szkła piankowego czarnego) układanych i przyklejanych lepikiem asfaltowym na gorąco,
  • gładzi cementowej (1:3) o konsystencji gęstoplastycznej, zdylatowanej,
  • wodoszczelnego pokrycia (np. z pap klejonych lepikiem asfaltowym, klejonych metodą zgrzewania, samoprzylepnych oraz wyrobów rolowanych z tworzyw sztucznych i kauczuku).

W stropodachach pełnych, co do zasady, stosowany jest tradycyjny układ warstw (jak wyżej), ale można je również wykonać w układzie odwróconym, tzn. izolacja cieplna znajduje się nad warstwą wodoszczelną, dzięki czemu powierzchnia stropodachu może pełnić funkcję użytkową.

Stropodachy pełne projektuje i wykonuje się jako płaskie, tj. o kącie nachylenia połaci dachowej do 10°-12° [2]. Spadek stropodachu pełnego zależy od rodzaju zastosowanego pokrycia i lokalnych warunków zabudowy. Można go uzyskać poprzez:

  • wykonanie stropu nad ostatnią kondygnacją z odpowiednim spadkiem,
  • wykonanie na wierzchu stropu dodatkowej warstwy spadkowej z zaprawy cementowej, lekkich betonów, zasypki z kruszyw lekkich,
  • ułożenie izolacji cieplnej z zastosowaniem w wierzchniej części klinów spadkowych z materiału termoizolacyjnego.