Building Information Modeling, czyli modelowanie informacji o budynku jest cyfrową reprezentacją cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu. Zasób wiedzy i informacji o obiekcie zawarty w BIM stanowi podstawę do podejmowania decyzji podczas całego cyklu życia, od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, aż po zarządzanie i eksploatację [5]. Z tej definicji wynika jasno, że największą zaletą BIM jest zasób informacyjny przechowywany w modelu BIM, dostępny i uzupełniany w całym cyklu życia obiektu budowlanego. Sam skrót BIM zawiera już znaczącą wskazówkę – „I jak Informacja”. Można bez obaw zaryzykować twierdzenie, że Informacja jest właśnie najważniejszym członem tej nazwy. Możliwość gromadzenia i porządkowania danych, dostęp do nich oraz przejrzystość wyszukiwania daje przewagę technologii BIM nad tradycyjnymi formami projektowania i realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Trzeba pamiętać, że im jest ono większe, tym więcej informacji powstaje w czasie jego trwania. Tradycyjny model gromadzenia i wymiany dokumentów (maile, pdf-y, rysunki) prowadzi do informacyjnego chaosu [3], zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji.

Zakres i rodzaj informacji w modelach BIM

Jednym z podstawowych zadań modelowania informacji o budynku jest gromadzenie i współdzielenie danych o obiekcie budowlanym. Opis każdego elementu jest bardzo ważnym procesem na etapie projektowania, a szczegóły zawarte w modelu są wykorzystywane w innych programach BIM, najczęściej w formacie IFC. Skrupulatny opis pozwala na poprawną interpretację danych zawartych w modelu [7].
Informacje zawarte w modelu BIM można podzielić właściwie na trzy grupy: graficzne,