W kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych i montażowych za sprzęt uważa się jednostki, które:

  • są wymienione w tablicach KNR, niezależenie od wartości ich nabycia i długości okresu użytkowania,
  • z uwagi na cenę nabycia i długość okresu użytkowania są zaliczane do środków trwałych.

Jednostki sprzętu i środki transportu technologicznego niespełniające powyższych warunków uważane są za środki nietrwałe, a koszt ich zużycia stanowi składnik kosztów pośrednich. 

Jak obliczyć wartość kosztorysową pracy sprzętu?

Wartość kosztorysową pracy maszyn i sprzętu przypadającą na jednostkę produkcji oblicza się, mnożąc nakłady pracy sprzętu w [m-g] niezbędne do wykonania produkcji przez cenę (stawkę) maszynogodziny pracy sprzętu dodając koszty jednostkowe. Do obliczenia kosztorysowej wartości pracy sprzętu trzeba więc, oprócz ilości robót, znać normy pracy maszyn oraz cenę jednostkową maszynogodziny pracy [m-g].

Nakłady pracy sprzętu na jednostkę obmiarową robót przyjmuje się z odpowiednich tablic katalogów nakładów rzeczowych. Podane w nich nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas zatrudnienia sprzętu na budowie w czasie wykonywania pracy lub w stanie gotowości do pracy.