Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Weber DEITERMANN – Biuro we Wrocławiu
51-502 Wrocław, ul. Mydlana 7
tel.: (071) 372 85 75 fax: (071) 372 82 30
www.deitermann.pl    www.netweber.pl

 

 

 

Konieczność precyzyjnej kalkulacji robót budowlano-montażowych jest oczywista, zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora. Złożoność robót budowlanych, ich zaawansowanie technologiczne oraz specyfika stosowanych materiałów powodują, że często bez sporządzenia kosztorysu nie jest możliwe nawet oszacowanie wartości robót. Z drugiej strony skalkulowanie kosztu robót bardzo specjalistycznych, nietypowych jest niezmiernie trudne również dla osoby zajmującej się kosztorysowaniem zawodowo.

Każdy KNR składa się z części ogólnej, zawierającej zakres stosowania katalogu, warunki techniczne wykonywania robót (lub odwołania do nich) i założenia kalkulacyjne. Założenia szczegółowe, opracowywane zawsze do konkretnego rozdziału katalogu muszą zawierać założenia kalkulacyjne oraz zasady przedmiarowania. W zasadzie część opisowa mogłaby się tu kończyć, jednak mnie osobiście (a myślę, że pogląd ten podzielą także inni kosztorysanci), zawsze brakowało rozdziału (bądź jego części) opisującego zarówno technologię wykonywanych robót, jak i ważniejsze zalecenia wykonawcze. Znajomość technologii to podstawowy wymóg rzetelnego sporządzenia kosztorysu.

Ponadto katalog powinien „prowadzić kosztorysanta za rękę”, tzn. tabele powinny być opracowane w sposób podpowiadający prawidłowe przyjęcie i skalkulowanie konkretnych robót, np. podając minimalne grubości możliwych do nałożenia warstw. Powinny także umożliwiać skalkulowanie wszystkich prac niezbędnych z technicznego punktu widzenia. Wyszczególnienia robót nad poszczególnymi tablicami powinny być precyzyjne i jednoznaczne.

KNR nr AT-33 „Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN” zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie użytkowych warstw powłok ochronnych i posadzek przemysłowych z żywic epoksydowych oraz poliuretanowych. Został on podzielony na 4 rozdziały:

 

 1. Rozdział 1 zawierający nakłady na przygotowanie podłoża – to jest oczyszczenie i zmycie podłoża oraz lokalne uzupełnienie ubytków zaprawą epoksydową lub żywicą zmieszaną z piaskiem kwarcowym. Rozdział ten umożliwia także kalkulację gruntowania zawilgoconych i/lub zaolejonych podłoży specjalną żywicą Harz EP SG. Z prac przygotowawczych ujętych w tym rozdziale wymienić należy szpachlowanie gruntujące.
  Obrobienie wpustów odwodnieniowych – liniowych i punktowych, wykonanie faset oraz wypełnienie dylatacji to kolejne roboty, których poprawne skalkulowanie (a później – wykonanie) ma wpływ na długotrwałą, bezproblemową eksploatację posadzki.
   
 2. Rozdział 2 zawiera nakłady na wykonanie impregnacji i lakierniczych powłok na podłożach betonowych.
   
 3. W rozdziale 3 znajdują się nakłady na wykonanie epoksydowych powłok ochronnych oraz cienkowarstwowych i grubowarstwowych posadzek, zarówno gładkich, jak i antypoślizgowych jak również epoksydowych posadzek antypoślizgowych.
   
 4. Rozdział 4 dotyczy posadzek i powłok z żywic poliuretanowych, gładkich i antypoślizgowych, antyelektrostatycznych oraz ścieżek rowerowych (na podłożu asfaltowym) i chodników mostowych.

 

Katalog dedykowany jest rozwiązaniom technologiczno-materiałowym marki Weber-DEITERMANN.
Część opisowa katalogu, oprócz standardowych informacji znajdujących się w każdym katalogu, zawiera podstawowe informacje o właściwościach żywic epoksydowych i poliuretanowych, ich odporności chemicznej i miejscach zastosowania. Dodatkowo zamieszczono w niej wskazówki dotyczące sposobów przygotowania podłoża, przygotowania żywic oraz ich nakładania.
Pozwala to kosztorysantowi na ogólne zapoznanie się z technologią żywicznych posadzek przemysłowych i stwierdzenie, które z czynności technologicznych (związanych np. z przygotowaniem podłoża) powinny być ujęte w kosztorysie.

Układ tablic dedykowany jest konkretnym materiałom, np. tablica 0302 uwzględnia wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej Harz EP 22. Tablica ta pozwala na kompletne skosztorysowanie różnych wariantów wykonania posadzki z zastosowaniem tej żywicy. Począwszy od posadzki cienkowarstwowej, poprzez grubowarstwową z czystej żywicy, a skończywszy na grubowarstwowej z dodatkiem piasku kwarcowego (przy czym w zależności od proporcji mieszania, uwzględniono już minimalną grubość nakładanej warstwy). W przypadku konieczności wykonania lakierowania posadzki gładkiej (np. matującego) lub nadania odpowiedniej antypoślizgowości, tablica 0302 odsyła do tablic 0309 i 0310.

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku posadzek żywic poliuretanowych, np. tablica 0407 „Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej Harz PU 27 Flex” pozwala na kompleksowe skosztorysowanie posadzki w tej technologii. Lakierowanie zamykające (dla posadzek i powłok z żywic poliuretanowych są to tablice 0407 i 0408) uwzględnia także rodzaj zastosowanej żywicy, uniemożliwiając wykonanie lakierowania z żywicy epoksydowej na żywicy poliuretanowej.

Podkreślić należy, że tablice 0310 i 0408 [Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R i przestrzeń wypełnienia V] pozwalają na przyjęcie nakładów dla konkretnej klasy R i V. Antypoślizgowość definiowana jest strukturą wierzchniej warstwy, przy której (przy nachyleniu pod odpowiednim kątem) noga w typowym obuwiu roboczym nie poślizgnie się. Klasy antypoślizgowości oznacza się symbolami od R9 (kąt zsuwania nie mniejszy niż 6°) do R13 (kąt zsuwania nie mniejszy niż 35°). Dodatkowym parametrem, istotnym dla posadzek w pomieszczeniach mokrych jest zdolność do gromadzenia zanieczyszczeń (zarówno ciekłych, jak i stałych) w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa poślizgu. Jest to realizowane poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym punktem warstwy użytkowej posadzki. Rozróżnia się cztery klasy tzw. przestrzeni V4, V6, V8 i V10 (wartość liczbowa to objętość dostępnej przestrzeni w cm3 na 1 dm2 powierzchni posadzki).

Przykładowe zalecenia niemieckie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania (klasy R i V), wg wytycznych: BGR 181 Fussboeden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003 podano w poniższej tablicy.
 

Przykładowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
(klasy antypoślizgowości R i przestrzeni wypełnienia V)

 

 


 

Posadzki przemysłowe to nie tylko wysoka odporność na obciążenia, ale i estetyka

 

Rozwiązania technologiczno-materiałowe posadzek przemysłowych z żywic Harz w technologii marki Weber-DEITERMANN umożliwiają wykonanie:

 • powłok ochronnych (lakierniczych) na podłożach cementowych
 • cienkowarstwowych gładkich posadzek lub powłok ochronnych
 • grubowarstwowych gładkich posadzek lub powłok ochronnych
 • cienkowarstwowych antypoślizgowych posadzek lub powłok ochronnych
 • grubowarstwowych antypoślizgowych posadzek lub powłok ochronnych

 

Schemat konstrukcyjny (układ warstw posadzki) dla powyższych rozwiązań jest typowy i także został zamieszczony w części opisowej KNR nr AT-33. Opisy pozwalają na bezproblemowe przyporządkowanie danego rysunku do konkretnej tablicy. Kosztorysant otrzymuje więc nie tylko informację o technologii, ale i rysunki z układem warstw konkretnej posadzki.

 

Rys. 1 – Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych

 1. podłoże
 2. np. żywica HARZ EP 16 lub HARZ EP 11(L) – pierwsza warstwa
 3. np. żywica HARZ EP 16 lub HARZ EP 11(L) – druga warstwa
   

Rys. 2 – Antypoślizgowa powłoka ochronna

 1. podłoże
 2. żywica do gruntowania podłoża HARZ EP 10, HARZ EP 14 lub HARZ EP 15 Top
 3. posypka z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu
 4. warstwa zamykająca, np. żywica HARZ EP 30 Top
   

Rys. 3 – Gładka cienkowarstwowa / grubowarstwowa posadzka lub powłoka ochronna z żywic epoksydowych lub poliuretanowych

 1. podłoże
 2. żywica do gruntowania podłoża HARZ EP 10, HARZ EP 14 lub HARZ EP 15 Top
 3. posypka z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu
 4. żywica HARZ EP 20, HARZ EP 22, HARZ PU HB, HARZ PU 25, HARZ PU 26 lub HARZ PU 27Flex
 5. opcjonalne lakierowanie zamykające żywicą np. HARZ EP 30 Top, HARZ PU 06 G, HARZ PU 07 M, HARZ PU 31 lub HARZ PU 32 HC(UV)
   

Rys. 4 – Antypoślizgowa cienkowarstwowa/ grubo-warstwowa posadzka/ powłoka ochronna z żywic epoksydowych lub poliuretanowych

 1. podłoże
 2. żywica do gruntowania podłoża HARZ EP 10, HARZ EP 14 lub HARZ EP 15 Top
 3. posypka z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu
 4. żywica HARZ EP 20, HARZ EP 22, HARZ PU HB, HARZ PU 25, HARZ PU 26 lub HARZ PU 27Flex
 5. posypka z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu
 6. opcjonalne lakierowanie zamykające żywicą np. HARZ EP 30 Top, HARZ PU 06 G, HARZ PU 07 M, HARZ PU 31 lub HARZ PU 32 HC(UV)

 

(uwaga: nie wolno stosować żywic epoksydowych do lakierowania na żywicach poliuretanowych)

 

 

Zdarzają się sytuacje, że potrzebne jest wykonanie szacunkowej kalkulacji np. na posadzkę w centrum handlowym, na parkingu, w garażu czy myjni samochodowej. Dobór żywic znacznie ułatwia poniższa tablica (jest ona także zamieszczona w części opisowej KNR-u, jako tablica 0001), pozwala to na szybkie wykonanie kalkulacji i porównanie kosztów różnych wariantów posadzki w konkretnym miejscu zastosowania, przy zastosowaniu poprawnych rozwiązań materiałowych.

 

Przykładowe zastosowania żywic systemów Harz

 

 

 

 

Zainteresowanym projektantom, wykonawcom oraz kosztorysantom wyślemy szczegółowe specyfikacje techniczne na wykonanie posadzek z żywic Harz. W celu otrzymania tych materiałów prosimy o kontakt z Przedstawicielami Technicznymi marki Weber DEITERMANN.

 

 

konsultacja merytoryczna mgr inż. Maciej Rokiel