BYDGOSZCZ

Politechnika Bydgoska

Studia inżynierskie na kierunku Budownictwo prowadzone są na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w obu trybach – stacjonarnym (3,5 roku, także w jęz. ang.) i niestacjonarnym (4 lata, 2.255 zł/sem.). Można wybrać jedną z czterech specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Drogi, ulice i lotniska, Budownictwo niskoenergetyczne oraz Mosty. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia, trwających 1,5 roku: stacjonarnych i niestacjonarnych (2.200 zł/sem.) w specjalnościach: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo niskoenergetyczne, Mosty oraz Drogi, ulice i lotniska (stacjonarnie), a także Budowa i eksploatacja autostrad (niestacjonarnie).
Na tym samym wydziale Politechniki Bydgoskiej można studiować kilka kierunków pokrewnych: 

 • Inżynieria środowiska – studia inżynierskie I stopnia (stacjonarnie – 3,5 roku, niestacjonarnie – 4 lata, 2.490 zł/sem.), które kształcą w zakresie infrastruktury sieci podziemnych wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych oraz wyposażenia technicznego budynków w różnego rodzaju instalacje; a także w zakresie procesów i technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz sposobów zagospodarowania odpadów, systemów wodnych i wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie energooszczędnym. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia (1,5 roku) w obu trybach nauczania (niestacjonarne – 2.300 zł/sem.) i dwóch specjalnościach: Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz Konwencjonalne i odnawialne źródła energii;
 • Architektura – studia stacjonarne, w jęz. polskim i angielskim: inżynierskie I stopnia (4 lata) oraz magisterskie II stopnia (1,5 roku);
 • Geodezja i kartografia – studia inżynierskie I stopnia prowadzone w obu trybach – stacjonarne i niestacjonarne (3,5 roku i 4 lata – 2.600 zł/sem.).

Warto też zwrócić uwagę na trzy pokrewne kierunki studiów dostępne na innych wydziałach tej bydgoskiej uczelni.

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii – prowadzony w formie stacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Nauka trwa 3,5 roku i odbywa się w dwóch specjalnościach: Monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. W czasie studiów można odbywać staże i praktyki przemysłowe w licznych firmach branży OZE współpracujących z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej. Naukę można kontynuować na tym samym wydziale na studiach II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (w specjalności Inżynieria OZE) lub na innych pokrewnych, np. Energetyka.
 • Energetyka – to nowy kierunek prowadzony na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki we współpracy z TELE-FONIKĄ Kable SA (Grupa TFKable) w formie stacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia (3,5 roku) w specjalności Eksploatacja systemów energetycznych. Część zajęć praktycznych odbywa się w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy Grupy TFKable; przewidziano także 6-miesięczną praktykę. 
 • Architektura krajobrazu – kierunek prowadzony stacjonarnie w formie studiów inżynierskich I stopnia (3,5 roku) na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii; oferuje m.in. możliwość odbycia 8-tygodniowych praktyk w kraju lub za granicą oraz zajęć terenowych. 
 • Architektura wnętrz – na Wydziale Sztuk Projektowych kształcący w trybie stacjonarnym: na studiach licencjackich I stopnia (3 lata) oraz magisterskich II stopnia (2 lata).

Więcej na: https://pbs.edu.pl/pl/
Strony wydziałów:
https://wbaiis.pbs.edu.pl/pl/
https://wim.pbs.edu.pl/pl/
https://wtie.pbs.edu.pl/pl/
https://wrib.pbs.edu.pl/pl/ 

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kształcenie na kierunku Budownictwo jest tu prowadzone na studiach I stopnia trwających 3,5 roku, w obu trybach (niestacjonarne: 1.700–2.200 zł/sem.). Do wyboru są trzy specjalności: Budownictwo ogólne, Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Drogi szynowe. Naukę można kontynuować na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia trwających 1,5 roku (niestacjonarne: 2.375 zł/sem.) w dwóch specjalnościach: Budownictwo ogólne oraz Drogi szynowe.

Więcej na: https://bsw.edu.pl/

Bydgoska Szkoła Wyższa Fot. Bydgoska Szkoła Wyższa

Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

Ta bydgoska uczelnia proponuje studia inżynierskie I stopnia na kierunku Budownictwo (3,5 roku, 2.020 zł/sem.), w specjalnościach: Budownictwo ogólne, Budownictwo drogowe, Technologia i organizacja budownictwa, Budownictwo energooszczędne oraz Rewitalizacja obiektów budowlanych. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia (1,5 roku, 2.200 zł/sem.) w specjalności Budownictwo, obejmującej budownictwo ogólne, energooszczędne oraz problematykę związaną z rewitalizacją obiektów budowlanych.

Warto wspomnieć, że studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej mają możliwość wyboru dowolnego modułu w ramach całej oferty edukacyjnej ze wszystkich kierunków studiów. Jest ona na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy. Na kierunku Budownictwo dostępne są moduły: Komputerowe wspomaganie projektowania – program AutoCAD, Microsoft Excel dla inżyniera, Budownictwo pasywne, zeroenergetyczne oraz Język angielski w budownictwie.

Uczelnia proponuje również kierunek pokrewny – Geodezja i kartografia – w formie studiów inżynierskich I stopnia (3,5 roku, 2.515 zł/sem.) w specjalnościach: Geodezja ogólna, Geodezja inżynieryjna oraz Gospodarka przestrzenna. Wśród dodatkowych modułów oferuje na tym kierunku np.: Komputerowe wspomaganie projektowania – program AutoCAD, Komputerowe wspomaganie projektowania – program AutoCAD Map 3D, Microsoft Excel dla inżyniera oraz Język angielski w geodezji.

Więcej na: https://kpsw.edu.pl/ 

Kampus Główny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Fot. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kampus Główny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki 

Uczelnia oferuje studia inżynierskie I stopnia na kierunku Budownictwo (3,5 roku, 2.830 zł/sem.), zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, a także innych kierunków z obszaru budownictwa:

 • Inżynieria budowy i materiałów budowlanych,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania,
 • Civil engineering (studia w jęz. ang.),
 • Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami – z dodatkową, ogólnoekonomiczną wiedzą w zakresie zarządzania, finansów i bankowości, m.in. zarządzania projektami, zagadnień z obszaru zarządzania nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej, etapów zarządzania nieruchomością, finansowania inwestycji i nieruchomości, ekonomiczno-finansowych aspektów obrotu nieruchomościami, zarządzania firmą budowlaną,
 • Projektowanie użytkowe – umożliwiające uzyskanie wykształcenia z zakresu profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego przeznaczenia; studia dzienne i zaoczne (3.085 zł/sem.).

Wyższa Szkoła Gospodarki proponuje również kierunek pokrewny – Energetyka odnawialna i inteligentne budynki – prowadzony na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia (1,5 roku, 3.085 zł/sem.).

Więcej na: https://wsg.byd.pl/strona-glowna.1.html

OLSZTYN

Uniwersytet Olsztyńsko-Mazurski 

Budownictwo można tu studiować na Wydziale Geoinżynierii w formie stacjonarnej lub zaocznej (2.600 zł/sem.). Studia I stopnia ogólnokierunkowe trwają 3,5 roku, a naukę można kontynuować na studiach II stopnia (1,5 roku) w jednej z trzech specjalności: Budowle i konstrukcje inżynierskie, Budownictwo energooszczędne oraz Inżynieria drogowa.

Wydział Geoinżynierii oferuje studia I (3,5 roku) i II stopnia (1,5 roku) na trzech kierunkach pokrewnych. 

 • Inżynieria środowiska – stacjonarne studia inżynierskie I stopnia w specjalnościach: Inżynieria komunalna, Inżynieria środowiskowa (w jęz. ang.). Dalsze kształcenie odbywa się na stacjonarnych studiach II stopnia w dwóch specjalnościach prowadzonych w jęz. polskim: Inżynieria sanitarna i wodna oraz Inżynieria ekologiczna, a także trzech prowadzonych w jęz. angielskim: Biotechnologia, Biotechnologia środowiskowa oraz Inżynieria procesowa i ochrona środowiska. W trybie niestacjonarnym realizowane są studia II stopnia w specjalności Inżynieria sanitarna i wodna (2.100 zł/sem.). Studia stacjonarne I i II stopnia prowadzone w jęz. angielskim są odpłatne – 5.000 zł/sem.
 • Geodezja i kartografia – studia stacjonarne I stopnia w specjalnościach: Geodezja i geoinformatyka, Geodezja i szacowanie nieruchomości. Wiedzę można poszerzyć na studiach stacjonarnych II stopnia w specjalnościach: Geodezja i technologie informatyczne, Gospodarka nieruchomościami, Geodezja i geoinformatyka (w jęz. ang.). Ten kierunek można również studiować w formie studiów niestacjonarnych I stopnia (2.500 zł/sem., w jęz. ang. – 5.000 zł/sem.) w specjalnościach: Geodezja i szacowanie nieruchomości, a następnie II stopnia: Geodezja inżynieryjna oraz Gospodarka nieruchomościami.
 • Gospodarka przestrzenna – stacjonarne studia I stopnia w specjalnościach: Doradztwo na rynku nieruchomości, Planowanie i inżynieria przestrzenna. Naukę można kontynuować na stacjonarnych studiach II stopnia w specjalnościach: Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami oraz Zarządzanie przestrzenią.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka prowadzonych w trybie stacjonarnym kierunków pokrewnych na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa:

 • Architektura krajobrazu – studia I stopnia (bez specjalności) oraz II stopnia o specjalności: Kształtowanie i ochrona krajobrazu,
 • Ochrona środowiska – studia I stopnia o specjalności: Kształtowanie środowiska i II stopnia o specjalnościach: Gospodarka odpadami oraz Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych,
 • Odnawialne źródła energii – studia II stopnia o specjalności: Odnawialne źródła energii.

Wydział Nauk Technicznych proponuje natomiast kierunek Energetyka prowadzony w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (2.100 zł/sem.) na studiach inżynierskich I stopnia (3,5 roku), obejmujący zagadnienia związane m.in. z projektowaniem, budową, sterowaniem, eksploatacją, remontami maszyn, urządzeń instalacji energetycznych oraz sprzedażą energii.

Więcej na: http://www.uwm.edu.pl/
http://wg.uwm.edu.pl/
http://wril.uwm.edu.pl/
http://www.uwm.edu.pl/wnt/

RADOM

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego

Budownictwo można tu studiować na Wydziale Mechanicznym na studiach I stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (3,5 roku, 2.400 zł/sem.). 

Ponadto Wydział Sztuki tej radomskiej uczelni prowadzi stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pokrewnym, nietechnicznym – Architektura wnętrz.

Więcej na: https://uniwersytetradom.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Mechaniczny Fot. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Wydział Mechaniczny 

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

Kierunek Budownictwo prowadzony jest na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy. Studia inżynierskie I stopnia trwają 3,5 roku w trybie stacjonarnym (zależnie od roku studiów: 2.750–3.140 zł/sem.) i niestacjonarnym (2.450–2.840 zł/sem.) w specjalnościach: Konstrukcyjno-budowlanej, Inżynieryjno-drogowej, Instalacyjno-sanitarnej oraz Budownictwo energooszczędne, uruchamianych dla co najmniej 20-osobowej grupy. Absolwent WISBiOP w Radomiu jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich uczelniach w kraju na kierunku Budownictwo.

Warto zwrócić uwagę na dostępne na tej radomskiej uczelni roczne studia podyplomowe – Budownictwo drogowe, w których mogą uczestniczyć osoby, mające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Absolwent studiów podyplomowych ma wiedzę z zakresu m.in.: projektowania dróg, materiałów drogowych, nawierzchni dróg i technologii robót drogowych, remontu dróg oraz ochrony środowiska przy realizacji inwestycji drogowych.

Więcej na: https://wisbiop.pl/budownictwo-studia-inzynierskie/
https://wisbiop.pl/budownictwo-drogowe-studia-podyplomowe/

ZIELONA GÓRA

Uniwersytet Zielonogórski

Studia na kierunku Budownictwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym proponuje Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Na studiach I stopnia (3,5 roku, niestacjonarne – 2.200 zł/sem.) nie przewiduje się specjalności. Natomiast na studiach II stopnia (1,5 roku, niestacjonarne – 2.400 zł/sem.) kandydaci deklarują dwie preferowane specjalności spośród następujących: Drogi i mosty, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Technologia i organizacja budownictwa oraz Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Studenci tej ostatniej, poza wykształceniem ogólnobudowlanym, przygotowują się do projektowania nowych obiektów, a także prowadzenia prac remontowych, adaptacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych zarówno pojedynczych obiektów budowlanych, jak i zespołów budynków (również zabytkowych) oraz całych obszarów zabudowanych, zgodnie ze współczesnymi wymaganiami.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska proponuje również kierunki pokrewne:

 • Architektura – w formie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (5,5 roku) oraz stacjonarnych II stopnia (1,5 roku);
 • Inżynieria środowiska – studia I stopnia trwające 3,5 roku, stacjonarne i niestacjonarne (2.000 zł/sem.), w ramach których studenci II roku odbywają praktykę zawodową (160 godz.) w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Wiedzę mogą poszerzyć na studiach II stopnia w obu trybach, trwających 1,5 roku (niestacjonarne – 2.100 zł/sem.);
 • Ochrona środowiska – studia licencjackie I stopnia (3 lata) prowadzone w jęz. angielskim, absolwent kierunku jest przygotowany do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, a także do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia (2 lata, niestacjonarne – 2.000 zł/sem.) w specjalnościach: Kształtowanie terenów zieleni (tylko stacjonarnie) oraz Ochrona zasobów naturalnych;
 • Energetyka – na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (2.000 zł /sem.) trwających 3,5 roku, w specjalnościach: Energetyka odnawialna, Infoenergetyka oraz Wytwarzanie i dystrybucja energii. To kierunek interdyscyplinarny, łączący zagadnienia z elektrotechniki, mechaniki, termodynamiki, ochrony środowiska, a także dotyczące elektroenergetyki i technologii energetycznych, np. w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Warto też wspomnieć o kierunku Architektura Wnętrz proponowanym przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzonym w formie stacjonarnych licencjackich studiów I stopnia (3 lata).

Więcej na: www.uz.zgora.pl
www.wbais.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl