Uczelnie poza standardowym kierunkiem Budownictwo proponują także kierunki pokrewne związane z architekturą, branżą instalacyjną lub OZE. Warto zwrócić uwagę na Inżynierię środowiska w budownictwie oraz prowadzony w jęz. angielskim kierunek Sustainable Building Engineering.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej Fot. materiały prasowe Politechniki Poznańskiej

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uczelnia prowadzi kierunek Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Studia I stopnia odbywają się w trybie stacjonarnym (3,5 roku) oraz niestacjonarnym (4,5 roku, 2.400 zł/sem.). W programie poza standardowym kształceniem przewidziane są praktyki: organizowane przez wydział – geodezyjną po pierwszym roku studiów i geotechniczną – po drugim, oraz przeddyplomową w przedsiębiorstwach zewnętrznych – po szóstym. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia (stacjonarnych – 1,5 roku; niestacjonarnych – 2 lata, 2.400 zł/sem.) w specjalnościach:

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe,
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych,
 • Konstrukcje budowlane

oraz prowadzonych stacjonarnie w jęz. angielskim:

 • Construction Engineering and Management – o zasięgu międzynarodowym, obejmującej m.in. nowoczesne technologie w budownictwie, komputerowe wspomaganie decyzji w procesie inwestycyjnym oraz analizę efektywności i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi; studenci odbywają w okresie letnim praktykę zawodową w wybranym przedsiębiorstwie budowlanym; absolwenci tej specjalności mogą otrzymać certyfikat akredytacji studiów przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa i The Association of European Experts in Building and Construction;
 • Structural Engineering – przygotowującej do pełnienia funkcji menadżerskich ukierunkowanych na zarządzanie budową, kontraktami budowlanymi oraz przedsiębiorstwem budowlanym.

Na tym samym wydziale można też podjąć stacjonarne studia I stopnia (3,5 roku, w tym praktyki wakacyjne) prowadzone w jęz. angielskim na kierunku Sustainable Building Engineering (Budownictwo zrównoważone), obejmujące zagadnienia z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Absolwenci potrafią posługiwać się złożonymi narzędziami komputerowego wspomagania prac inżynierskich, m.in. CAD i CAM, BIM, a także znają zagadnienia energetyczne, LCA, LCC oraz dotyczące oceny środowiska z zastosowaniem BIM.
Politechnika Poznańska oferuje również kierunki pokrewne.
Na Wydziale Architektury można studiować stacjonarnie:

 • Architekturę – na studiach I (4 lata) i II stopnia (1,5 roku),
 • Architekturę wnętrz – na studiach I stopnia (3 lata).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki proponuje następujące kierunki pokrewne:

 • Energetyka – studia I stopnia w trybie stacjonarnym (3,5 roku) i niestacjonarnym (4,5 roku, 2.100 zł/sem.) kształcące m.in. w zakresie elektroenergetyki, zrównoważonego rozwoju energetyki, ekologicznych źródeł energii elektrycznej, cieplnej energetyki przemysłowej oraz energetyki jądrowej; praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach związanych z branżą elektroenergetyczną; naukę można kontynuować m.in. na trwających 1,5 roku studiach II stopnia na kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna – stacjonarnie lub niestacjonarnie (2.100 zł/sem.) – w specjalnościach: Energetyka cieplna i odnawialna oraz Technologie gazowe i energetyka odnawialna;
 • Inżynieria Środowiska – studia I stopnia prowadzone stacjonarnie (3,5 roku) i niestacjonarnie (4,5 roku, 2.200 zł/sem.), obejmujące zagadnienia dotyczące instalacji m.in.: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, a także związane z budownictwem energooszczędnym i zrównoważonym, certyfikacją energetyczną oraz procedurami badań diagnostycznych; zajęcia odbywają się na terenie campusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie, a także w Stacji Badawczej przy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach; kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) i niestacjonarnych (2 lata, 2.500 zł/sem.) w specjalnościach: Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza oraz Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby.

Warto też zwrócić uwagę na kierunek pokrewny – Elektromobilność – prowadzony na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki w formie stacjonarnych studiów I stopnia (3,5 roku). Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją, metrem. Poznają zagadnienia związane z napędem elektrycznym, maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, techniką świetlną, odnawialnymi źródłami energii, elektroenergetyką, kompatybilnością elektromagnetyczną czy metrologią. Praktyki zawodowe (4 tygodnie) stanowią integralną część programu studiów i odbywają się w przerwie międzysemestralnej po IV semestrze.

Więcej informacji na: www.put.poznan.pl
wydziały:
wilit.put.poznan.pl
architektura.put.poznan.pl
isie.put.poznan.pl
creef.put.poznan.pl

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Fot. materiały prasowe Politechniki Łódzkiej

Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Kierunek Budownictwo prowadzony jest przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym (3,5 roku) i niestacjonarnym (4,5 roku, 3.963 zł/sem.). W trakcie nauki realizowane są międzykierunkowe projekty budowlano-instalacyjno-architektoniczne w nowatorskiej formule Problem Based Learning (PBL), wspomagane zajęciami w technologii BIM. Naukę można kontynuować w ramach studiów II stopnia – stacjonarnych (1,5 roku) i niestacjonarnych (2 lata, 3.535 zł/sem.). Pierwszy semestr to głównie poszerzenie kompetencji o aspekty projektowania zaawansowanych konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych, na kolejnych studenci kształcą się w specjalnościach:

 • Konstrukcje budowlano-inżynierskie,
 • Modernizacje i remonty – wzbogaconej o aspekty budownictwa zrównoważonego, projektowania i rewitalizacji budynków w zgodzie z otaczającym środowiskiem naturalnym.

Program studiów został opracowany we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Kierunek ten otrzymał prestiżowy certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Na tym samym wydziale można też studiować kierunki pokrewne, np.:

 • Architektura – studia I stopnia w trybie stacjonarnym (4 lata), kształcące w zakresie projektowania nowych budynków, konserwacji zabytków oraz rewitalizacji środowiska zurbanizowanego; na wyższych semestrach można też wybierać zajęcia z architektury wnętrz. Wraz z dyplomem studiów absolwent otrzymuje certyfikat ENAEE, ułatwiający ubieganie się o tytuł zarejestrowanego inżyniera (uzyskanie uprawnień zawodowych w innych państwach). Kierunek Architektura prowadzony jest także w jęz. angielskim na stacjonarnych studiach I stopnia (4 lata), a wiedzę można poszerzać na studiach II stopnia (1,5 roku) prowadzonych wg tego samego programu w jęz. polskim lub angielskim (kandydat deklaruje wybór w czasie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • Inżynieria środowiska w budownictwie – prowadzony na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym (3,5 roku) i niestacjonarnym (4 lata, 3.894 zł/sem.), wg programu opracowanego we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Obejmuje m.in. projektowanie systemów klimatyzacji pomieszczeń, zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, wykorzystywanie nowoczesnych systemów ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Studenci wykonują projekty oraz badania i pomiary inżynierskie w warunkach laboratoryjnych i terenowych, np. z wykorzystaniem technologii online i bezzałogowych statków powietrznych (dronów), a także odwiedzają specjalistyczne przedsiębiorstwa, obiekty komunalne i odbywają w nich praktyki. Nabytą wiedzę można poszerzyć na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym (1,5 roku) i niestacjonarnym (2 lata, 3.783 zł/sem.) w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami. Studenci wykonują projekty i opracowania we współpracy ze studentami z kierunków architektura i budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM. Ukończenie studiów I i II stopnia oraz uzyskanie tytułu magistra upoważnia do ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, a także do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie;
 • Planowanie przestrzenne – prowadzony stacjonarnie na studiach I (3,5 roku) i II stopnia (1,5 roku), obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. infrastruktury miejskiej, zwłaszcza sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz transportowych, opracowywania analiz i inwentaryzacji urbanistycznych, zagospodarowania przestrzennego i nowoczesnych rozwiązań np. w projektach smart city.

Warto też wspomnieć o międzyuczelnianym kierunku Chemia Budowlana – opisywanym już w poprzednich numerach „BzG” – prowadzonym przez Politechnikę Łódzką (Wydział Chemiczny), Akademię Górniczo-Hutniczą z Krakowa i Politechnikę Gdańską. Wiedzę na temat projektowania, modyfikacji, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym można zdobyć na stacjonarnych studiach I stopnia (3,5 roku) prowadzonych wg identycznego programu dla wszystkich studentów, niezależnie od miasta studiowania. Zajęcia w semestrach 1-4 odbywają się na Politechnice Łódzkiej, w 5. i 6. – na uczelniach partnerskich, zaś pracę dyplomową można przygotować w laboratoriach przemysłowych partnerów przemysłowych z branży budowlanej. Naukę można kontynuować na stacjonarnych studiach II stopnia (1,5 roku).

Politechnika Łódzka proponuje na innych wydziałach kilka kierunków pokrewnych:

 • Inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – prowadzony stacjonarnie na studiach I stopnia (3,5 roku); przygotowuje do projektowania, realizacji oraz eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także prac budowlanych z zakresu inżynierii środowiska; zdobytą wiedzę można pogłębić na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku lub 2 lata, zależnie od wcześniej ukończonego kierunku) lub niestacjonarnych (2 lata, 3.216 zł/sem.), w specjalnościach: Wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja, Ekologiczne źródła energii, Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji oraz Bezpieczeństwo przemysłowe;
 • Energy Systems in the Built Environment na ww. wydziale – prowadzony w jęz. angielskim na stacjonarnych studiach II stopnia (1,5 roku); obejmuje m.in. zagadnienia w zakresie systemów energetycznych w miastach i budynkach, komputerowych metod analiz i projektowania;
 • Energetyka – prowadzony przez dwa wydziały: Mechaniczny oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym (3,5 roku) w dwóch specjalnościach: Maszyny energetyczne, Elektroenergetyka; kierunek umożliwia nieodpłatne uzyskanie uprawnień SEP; kształcenie można kontynuować na stacjonarnych studiach II stopnia (1,5 roku) w dwóch ww. specjalnościach oraz trzeciej – Chłodnictwo i klimatyzacja;
 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami – realizowany przez trzy wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; studia stacjonarne I stopnia (3,5 roku) łączą wiedzę z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska; przygotowują do projektowania, programowania, a także integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach; do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: integracja systemów automatyki budynkowej oraz integracja systemów pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.

Więcej informacji na: p.lodz.pl
wydziały:
www.bais.p.lodz.pl
chemia.p.lodz.pl
www.wipos.p.lodz.pl
www.mechaniczny.p.lodz.pl
www.weeia.p.lodz.pl

 

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej Fot. materiały prasowe Politechniki Świętokrzyskiej

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej

Kierunek Budownictwo prowadzony jest na Wydziale Budownictwa i Architektury. Studia stacjonarne I stopnia (3,5 roku) kształcą w zakresie budownictwa ogólnego, natomiast niestacjonarne (4 lata, 2.100 zł/sem.) – budownictwa ogólnego i budowy dróg.
Naukę można kontynuować na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) w pięciu specjalnościach: Budowa dróg, Konstrukcje budowlane, Technologia i organizacja budownictwa, Mosty oraz Modelowanie informacji o budynku (BIM), a w trzech pierwszych wymienionych – także w trybie niestacjonarnym (2 lata, 2.100 zł/sem.).
Na tym samym wydziale można studiować stacjonarnie kierunek pokrewny – Architekturę – na studiach I stopnia (4 lata, w tym jeden semestr praktyki zawodowej), a następnie kontynuować naukę na studiach II stopnia (1,5 roku).

Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki tej uczelni warto zwrócić uwagę na następujące kierunki pokrewne:

 • Inżynieria środowiska – na studiach I stopnia stacjonarnych (3,5 roku) i niestacjonarnych (4 lata, 2.100 zł/sem.) w specjalnościach: Sieci i instalacje sanitarne oraz Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów; kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) i niestacjonarnych (2 lata, 2.100 zł/sem.) w jednej z czterech ścieżek dyplomowania: Ogrzewnictwo i wentylacja, Instalacje odnawialnych źródeł energii, Sieci i instalacje sanitarne oraz Woda, ścieki i odpady;
 • Odnawialne źródła energii – na studiach I stopnia stacjonarnych (3,5 roku) i niestacjonarnych (4 lata, 2.100 zł/sem.) przygotowuje m.in. do projektowania oraz wykonawstwa systemów i instalacji OZE, a także instalacji sanitarnych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji sterowanych automatyką (w tym BMS); wiedzę można poszerzyć na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) i niestacjonarnych (2 lata, 2.100 zł/sem.);
 • Geodezja i kartografia – na studiach stacjonarnych I stopnia (3,5 roku) i niestacjonarnych (4 lata, 2.100 zł/sem.) w specjalnościach: Geodezja inżynieryjna oraz Geomatyka, kataster i nieruchomości; po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i po odbyciu stosownej praktyki absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe w określonym zakresie, jak również o tytuł rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności uczestnictwa w studiach podyplomowych z tego zakresu. Naukę można kontynuować w ww. specjalnościach na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) i niestacjonarnych (2 lata, 2.100 zł/sem.). Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk trwających 6 miesięcy na studiach inżynierskich i 3 miesiące – na magisterskich.

Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki warto natomiast polecić dwa pokrewne kierunki:

 • Energetyka – w formie stacjonarnych studiów I stopnia (3,5 roku) o specjalności: Energetyka odnawialna i elektroenergetyka;
 • Elektromobilność – prowadzony na studiach stacjonarnych I stopnia (3,5 roku), kształcący w zakresie m.in. projektowania, budowy, sterowania i użytkowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych, napędów pojazdów elektrycznych, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, układów automatycznego sterowania i systemów mikroprocesorowych.

Więcej informacji na: tu.kielce.pl
wydziały:
wbia.tu.kielce.pl
wisgie.tu.kielce.pl
weaii.tu.kielce.pl