POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej Fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

Kierunek Budownictwo prowadzony jest na Wydziale Budownictwa na studiach I stopnia trwających 4 lata. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (1.950 zł/sem.), a do wyboru są cztery specjalności:

 • Budownictwo drogowe,
 • Inżynieria procesów budowlanych,
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • Budowlano-architektoniczna (tylko stacjonarne).

W trakcie VII semestru studenci odbywają 13. tygodniową praktykę zawodową.
Naukę można kontynuować na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) lub niestacjonarnych (2 lata, 2.035 zł/sem.) w specjalnościach:

 • Drogi, ulice i autostrady,
 • Drogi kolejowe,
 • Inżynieria procesów budowlanych,
 • Budownictwo miejskie i przemysłowe,
 • Geotechnika,
 • Mosty z technologią BIM.

Na tym wydziale można też studiować budownictwo w jęz. angielskim na kierunku Civil Engineering w specjalności Structural Engineering na studiach stacjonarnych I stopnia (4 lata) oraz II stopnia (1,5 roku) w profilach: Civil and Industrial Structures, Geotechnics oraz Bridges.

Na Politechnice Śląskiej można także wybrać prowadzone przez Wydział Architektury kierunki pokrewne:

 • Architekturę – stacjonarne studia I stopnia trwające 4 lata, a także II stopnia: stacjonarne (1,5 roku) lub niestacjonarne (2 lata, 3.600 zł za pierwszy semestr i 3.100 zł/za kolejne trzy). Studia magisterskie są prowadzone także w jęz. angielskim na kierunku Architecture – stacjonarnie przez 1,5 roku;
 • Architekturę wnętrz – stacjonarne studia licencjackie (3 lata) oraz magisterskie o profilu praktycznym (2 lata).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oferuje natomiast kierunek pokrewny Inżynieria Środowiska. Na studiach I stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym (3,5 roku) i niestacjonarnym (4 lata, 2.400 zł/sem.) można wybierać wśród specjalności:

 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza,
 • Wodociągi i kanalizacja,
 • Zintegrowane technologie środowiskowe.

Kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia (stacjonarnie – 1,5 roku oraz niestacjonarnie – 2 lata, 2.400 zł/sem.) w specjalnościach:

 • Komunalne i przemysłowe technologie środowiskowe,
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza,
 • Wodociągi i kanalizacja.

Na tym wydziale można także studiować kierunek Power Engineering prowadzony stacjonarnie w jęz. angielskim, o specjalności Sustainable Energy Engineering, kształcący w zakresie wykorzystania OZE w miastach i budynkach mieszkalnych, a także zasad gospodarki energetycznej, diagnostyki oraz eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych. Studia inżynierskie I stopnia trwają 3,5 roku, a II stopnia – 2 lata.

Warto też zwrócić uwagę na związany z podobnymi zagadnieniami kierunek Energetyka o profilu praktycznym oferowany przez Wydział Elektryczny. Studia I stopnia – o specjalności Energetyka prosumencka – trwają 4 lata i prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne (2.020 zł/sem.). Kształcenie można kontynuować na studiach II stopnia stacjonarnych (1,5 roku) o specjalnościach: Energetyka gazowa i rozproszona, Cieplne systemy energetyczne oraz Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem, lub niestacjonarnych (2 lata, 2.400 zł/sem.) o specjalności Energetyka zawodowa i przemysłowa.

Ciekawe kierunki pokrewne znajdziemy także na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki:

 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych – prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (2.340 zł/sem.). Studia inżynierskie trwają 3,5 roku – na V semestrze wybrać można specjalności: Rewitalizacja geośrodowiskowa oraz Rewitalizacja infrastruktury technicznej. Studia II stopnia (1,5 roku), poza ww. oferują zaś jeszcze jedną ścieżkę dyplomowania – Zarządzanie projektem rewitalizacyjnym. Kierunek przygotowuje m.in. w zakresie: identyfikacji przyczyn i rodzajów degradacji terenów, podstaw inżynierii środowiska, technologii i technik naprawczych środowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej, planowania oraz realizacji działań nadających obszarom i obiektom poprzemysłowym nowe funkcje z zachowaniem elementów dziedzictwa kulturowego.
 • Geodezja i kartografia – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (2.340 zł/sem.) na studiach I i II stopnia trwających odpowiednio 3,5 i 1,5 roku. Kształci w specjalnościach: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa oraz Geoinformatyka i geodezja górnicza. Ta druga umożliwia (po odbyciu praktyki) ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego.

Warto też zwrócić uwagę na kierunek Transport kolejowy (profil praktyczny) na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej w Katowicach. Studia I stopnia trwają 3,5 roku w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (1.850 zł/sem.). Do wyboru są trzy specjalności: Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego. Studenci odbywają semestralną praktykę zawodową oraz przygotowują projekt inżynierski na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej. Dalsze wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych można zdobyć na studiach II stopnia (1,5 roku) na kierunku Transport.

Więcej informacji na: www.polsl.pl
wydziały:
www.polsl.pl/rb
www.polsl.pl/rar
www.polsl.pl/rie
www.polsl.pl/re
www.polsl.pl/rg
www.polsl.pl/rt/

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej kształcącego studentów na kierunkach Budownictwo oraz Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM Fot. materiały prasowe Politechniki Częstochowskiej

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej kształcącego studentów na kierunkach Budownictwo oraz Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa w trybie stacjonarnym (odpowiednio 3,5 i 1,5 roku) oraz niestacjonarnym (4 i 2 lata, 1.700 zł/sem.). Studenci dopiero na studiach II stopnia wybierają specjalności:

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie,
 • Architektura w budownictwie,
 • Budowa i utrzymanie dróg.

Wydział proponuje również nowy kierunek – Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, na którym kształcenie odbywa się na studiach I stopnia stacjonarnych (3,5 roku) i niestacjonarnych (4 lata, 1.700 zł/sem.). Studenci poznają zasady cyfrowego modelowania obiektów budowlanych, projektowania budynków z wykorzystaniem technologii BIM, korzystają z oprogramowania z dziedziny architektury, wymiarowania konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, a także z programów: graficznych, do obróbki modeli BIM oraz analizy numerycznej. W przygotowaniu są studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, trwające odpowiednio 1,5 i 2 lata.

Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska znajdziemy natomiast dwa kierunki pokrewne:

 • Inżynieria Środowiska – studia I stopnia (3,5 roku) prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne (1.750 zł/sem.), w specjalnościach: Gospodarka komunalna, Sieci i instalacje budowlane, Inżynieria i gospodarka wodna. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (1,5 roku, 1.700 zł/sem.). Poza ww. specjalnościami, od 2019 roku proponowana jest tu dodatkowa, prowadzona w jęz. angielskim: Intelligent Energy for Environmental Protection. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, a także w gospodarce odpadami w zakresie kierowania składowiskiem odpadów, spalarnią lub współspalarnią odpadów oraz zarządzaniem obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • Energetyka o profilu praktycznym – studia I (3,5 roku) i II stopnia (1,5 roku), prowadzone w obu trybach (niestacjonarne odpowiednio: 1.750 i 1.700 zł/sem.), w specjalnościach: Odnawialne źródła energii oraz Nieodnawialne źródła energii. Studenci zdobywają wiedzę związaną z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących z odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, a także odbywają praktyki zawodowe. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warto też zwrócić uwagę na dwa nowe kierunki studiów inżynierskich I stopnia na Wydziale Elektrycznym, prowadzonych w trybie stacjonarnym (3,5 roku) i niestacjonarnym (2 lata, 1.800 zł/sem.):

 • Elektromobilność i Energia Odnawialna – w specjalnościach: Pojazdy elektryczne oraz Inżynieria elektryczna w odnawialnych źródłach energii. Studenci poznają zasady i metody pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, sterowania OZE, technologii wspomagających zasilanie urządzeń odbiorczych, np. pojazdów elektrycznych i inteligentnych budynków; zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu turbin i farm wiatrowych, systemów fotowoltaicznych, elektrycznych sieci elastycznych, systemów automatyki, zintegrowanych inteligentnych instalacji OZE, technologii Internetu rzeczy (IoT); uczestniczą też w 4-tygodniowej praktyce zawodowej oraz realizują dwa projekty: inżynierski i badawczy. Ponadto poza typowym lektoratem można wybrać dwa przedmioty z grupy obieralnych prowadzone w jęz. angielskim.
 • Inteligentne Miasta – kierunek o specjalnościach: Środowisko Smart City oraz Sterowanie i zarządzanie procesami, który powstał w wyniku kooperacji trzech wydziałów uczelni: Elektrycznego, Infrastruktury i Środowiska oraz Zarządzania, przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowa i wsparciu prezydenta miasta, w porozumieniu z innymi jednostkami naukowymi oraz partnerami gospodarczymi z regionu. Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i multimedialnych, takich jak np.: geolokalizacja w inteligentnych miastach, inteligentne budynki, inteligentne zarządzanie w koncepcji smart cities, a także zagadnień związanych z energetyczną infrastrukturą miejską, szczególnie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Program studiów przewiduje też 4-tygodniową praktykę zawodową.

Więcej informacji: www.pcz.pl
wydziały:
wb.pcz.pl
wis.pcz.pl
we.pcz.pl

POLITECHNIKA OPOLSKA

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Fot. materiały prasowe Politechniki Opolskiej

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Kierunek Budownictwo prowadzony jest na Wydziale Budownictwa i Architektury na studiach I i II stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (1.600 i 1.700 zł/sem.), które trwają odpowiednio 3,5 i 1,5 roku. Kształcenie na studiach inżynierskich przebiega bez podziału na specjalności, natomiast na magisterskich można wybierać z poniższych:

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • Inżynieria mostowo-drogowa,
 • Budownictwo podziemne i geotechnika (tylko stacjonarne),
 • Energooszczędne materiały i obiekty budowlane (tylko stacjonarne),
 • Inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych (tylko stacjonarne),
 • Budownictwo drogowe (tylko niestacjonarne).

Budownictwo można również studiować w jęz. angielskim, na studiach I i II stopnia (3,5 i 1,5 roku) i w obu trybach nauczania. Dla studentów zagranicznych opłata za semestr wynosi 1.500 euro, natomiast dla polskich – 2.554 zł.
Wydział proponuje także kierunek pokrewny Architektura – stacjonarnie na studiach I stopnia (2 lata, bez specjalności), a potem II stopnia (1,5 roku) – w specjalności Architektura i urbanistyka.

Ciekawą ofertę ma także Wydział Mechaniczny, na którym można wybrać m.in. interdyscyplinarny kierunek pokrewny Energetyka i inżynieria środowiska. Studia I stopnia trwają 3,5 roku i prowadzone są w obu trybach (niestacjonarne – 1.800 zł/sem.). Po IV semestrze wybiera się specjalność: Energetyka cieplna lub Inżynieria środowiska. Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Można dalej kształcić się na kierunku Inżynieria środowiska na studiach II stopnia (1,5 roku) w specjalnościach:

 • na studiach stacjonarnych: Gospodarowanie energią i odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Procesy i urządzenia ochrony powietrza, Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne, Advanced Technologies in Environmental Engineering (specjalność w jęz. angielskim);
 • na studiach niestacjonarnych (2.000 zł/sem.): Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne, Gospodarka ściekami i odpadami, Procesy energetyczne.

Ponadto wydział proponuje studia stacjonarne na kierunku akredytowanym Inżynieria środowiska I stopnia (3,5 roku) oraz II stopnia (1,5 roku). Prowadzone są w jęz. angielskim i odpłatne – dla studentów zagranicznych to koszt 1.500 euro/sem., dla studentów z Polski – 2.554 zł/sem.
Warto jeszcze wspomnieć o kierunku Technologie energetyki odnawialnej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Stacjonarne studia I stopnia trwają 3,5 roku i kształcą w zakresie projektowania, montażu, dystrybucji, doradztwa, a także diagnostyki oraz serwisowania wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Więcej informacji na: www.po.opole.pl
wydziały:
wbia.po.opole.pl
wm.po.opole.pl
we.po.opole.pl