POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

 

Kierunek Budownictwo – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania różnego typu obiektów budowlanych, projektowania, technologii i organizacji budownictwa można tu zdobyć na studiach inżynierskich trwających 7 semestrów, prowadzonych w trybie stacjonarnym (180 miejsc) i niestacjonarnym (75 miejsc, ok. 3.000 zł/sem.). Program studiów nie wyodrębnia tu poszczególnych specjalności, ale naukę można kontynuować na tym kierunku w obu trybach na 1,5-rocznych studiach II stopnia (zaoczne – 4.500 zł/sem.) w specjalnościach:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
 • Budownictwo Komunikacyjne,
 • Realizacja i Użytkowanie Obiektów Budowlanych.

Budownictwo można także studiować na II stopniu w jęz. angielskim na kierunku Civil Engineering w specjalnościach: Building Structures, Road Construction oraz Building Process Engineering, a także na kierunku Construction and Building Systems Engineering.

Na tym samym wydziale Politechniki Białostockiej można studiować na kierunkach pokrewnych, takich jak:

 • Inżynieria Środowiska w specjalności Urządzenia i instalacje sanitarne – studia I stopnia trwają 7 semestrów, jako stacjonarne (105 miejsc) i niestacjonarne (60 miejsc, 3.500 zł/sem.), a zdobytą na nich wiedzę można pogłębić na studiach magisterskich (50 miejsc, 4.000 zł/sem.) w specjalnościach: Wodociągi i kanalizacje, Sieci i Systemy Sanitarne, Ogrzewnictwo i wentylacja, a także w jęz. angielskim – Advanced Technologies In Environmental Engineering;
 • Architektura Krajobrazu – na stacjonarnych studiach inżynierskich (30 miejsc) trwających 7 semestrów z możliwością kontynuacji na studiach magisterskich (3 semestry) w specjalności Projektowanie i Urządzanie Krajobrazu;
 • Gospodarka Przestrzenna – na stacjonarnych studiach inżynierskich (60 miejsc) trwających 7 semestrów, z kontynuacją nauki na studiach magisterskich (3 semestry) w dwóch specjalnościach: Gospodarowanie i Zarządzanie Nieruchomościami oraz Geoinformacja i Planowanie Przestrzenne.

Nowym, pokrewnym kierunkiem studiów I stopnia (7 semestrów) jest Energetyka cieplna, prowadzony w formie stacjonarnej (30 miejsc) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziale Mechanicznym. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia na tym kierunku. Przyszli inżynierowie zdobywają wiedzę z zakresu energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji, a także interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Od V semestru mają do wyboru dwie specjalności:

 • Technologie energetyczne – związaną z technologiami siłowni energetycznych, konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowaniem energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska;
 • Chłodnictwo i klimatyzacja – obejmującą wiedzę z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Ciekawą propozycją Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku jest nowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia (3 semestry, 30 miejsc): BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku, na który przyjmowani są absolwenci kierunków: architektury, budownictwa, inżynierii środowiska oraz pokrewnych. Absolwent ma wiedzę z zakresu stosowania oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę i projektowanie oraz zarządzanie procesem budowlanym w ujęciu BIM (Building Information Modeling). Poznaje metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz w rozszerzonym zakresie zasady normowe, przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych oraz ich elementów.

Politechnika Białostocka proponuje kandydatom także kierunki pokrewne na innych wydziałach:

 • Architektura (90 miejsc) oraz Architektura Wnętrz (36 miejsc) – oba kierunki prowadzone są na Wydziale Architektury w formie studiów stacjonarnych I (4 lata) oraz II stopnia (1,5 roku);
 • Ekoenergetyka – prowadzony na Wydziale Elektrycznym na 3,5-letnich studiach inżynierskich stacjonarnych (100 miejsc) z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii. Do wyboru są dwie specjalności: Odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej oraz Maszyny i urządzenia energetyczne. Zajęcia prowadzone są na trzech wydziałach: Elektrycznym, Mechanicznym oraz Budownictwa i Nauk o Środowisku. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Elektrotechnika.

Więcej informacji:
pb.edu.pl
wydziały:
wb.pb.edu.pl
wa.pb.edu.pl
we.pb.edu.pl

POLITECHNIKA LUBELSKA

Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Fot. Tomasz Maślona

Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury

Budownictwo można tu studiować na Wydziale Budownictwa i Architektury na studiach I stopnia, bez wyboru specjalności, w formie stacjonarnej (7 semestrów) i niestacjonarnej (9 semestrów, 1.900 zł/sem.). Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, a także kierowania procesem inwestycyjnym. Mogą zostać specjalistami z zakresu dróg i mostów, konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, technologii i organizacji w budownictwie lub budownictwa ekologicznego.
Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Budownictwo rozpoczynają się od semestru letniego i trwają trzy semestry w systemie stacjonarnym oraz cztery – w niestacjonarnym (2.000 zł/sem.). Do wyboru proponowane są specjalności:

 • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura,
 • Technologia i organizacja budownictwa,
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • Remonty i konserwacja zabytków,
 • Budownictwo ekologiczne.

 

Ponadto na studiach magisterskich można wybrać specjalności prowadzone w jęz. angielskim:

 • Civil Engineering Structures and Ecological Engineering (Konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne),
 • Ecological Engineering in Transport Infrastructure (Ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym).

Absolwenci studiów inżynierskich mogą ubiegać się o ograniczone uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, architektonicznej i sanitarnej, a po ukończeniu studiów II stopnia – do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na Wydziale Budownictwa i Architektury można także podjąć studia stacjonarne I stopnia (8 semestrów) na kierunku Architektura, a później kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia (3 semestry) w ogólnej specjalności Architektura, a także w jęz. angielskim w specjalności Diagnosis and Repair of Buildings (Diagnostyka i remonty obiektów).

Warto też zwrócić uwagę na dwa kierunki pokrewne proponowane przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Inżynieria Środowiska – stacjonarne studia I stopnia (7 semestrów) o specjalności Instalacje i sieci sanitarne, obejmujące wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Wydział oferuje tu także studia II stopnia stacjonarne (3 semestry) w specjalnościach: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów, Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, a także niestacjonarne (4 semestry, 2.000 zł/sem.) w specjalności Urządzenia sanitarne. Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) można zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii – kierunek prowadzony na studiach stacjonarnych I stopnia (7 semestrów) pozwala uzyskać wiedzę podstawową z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji:
www.pollub.pl
wydziały:
wbia.pollub.pl
www.wis.pollub.pl

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Fot. B. Motyka

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Budownictwo można tu studiować na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury zarówno w trybie stacjonarnym (210 miejsc, 7 semestrów), jak i niestacjonarnym (60 miejsc, 8 semestrów, 3.320 zł/sem.). Studia I stopnia o specjalności Budownictwo (prowadzone również w jęz. angielskim) przygotowują do pracy przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia (stacjonarne – 100 miejsc, 3 semestry, niestacjonarne – 75 miejsc, 4 semestry, 2.720 zł/sem.) w specjalnościach:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
 • Budownictwo Zrównoważone,
 • Budowa i Utrzymanie Dróg,
 • Budowa i Utrzymanie Mostów.

Budownictwo można także studiować stacjonarnie w jęz. angielskim na studiach I stopnia (25 miejsc) na kierunku Civil Engineering. Absolwenci uzyskują tu kompetencje zawodowe w zakresie: projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych i inżynierskich, technologii i organizacji budownictwa, udziału w pracach badawczych, zarządzania w budownictwie oraz metod komputerowych w budownictwie.

Na tym samym wydziale można wybrać studia na kilku kierunkach pokrewnych.
Architektura – kierunek prowadzony stacjonarnie na studiach I stopnia (90 miejsc, 8 semestrów, w tym siódmy to praktyki zawodowe) oraz II stopnia (75 miejsc, 3 semestry), gdzie zajęcia prowadzone są w trzech specjalnościach (blokach): Architektura, Konserwacja zabytków architektury oraz Urbanistyka i architektura.
Inżynieria środowiska – studia I stopnia na tym kierunku odbywają się w trybie stacjonarnym (120 miejsc, 7 semestrów) i niestacjonarnym (30 miejsc, 8 semestrów, 3.340 zł/sem.) bez specjalności. Studia magisterskie II stopnia (80 miejsc stacjonarne i zaoczne, 2.860 zł/sem.) natomiast prowadzone są w specjalnościach: Alternatywne źródła energii, Ciepłownictwo i klimatyzacja, Infrastruktura i gospodarka wodna, Ochrona i zarządzanie środowiskiem, Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz Zintegrowane technologie w ochronie wód.
Energetyka – kierunek prowadzony stacjonarnie na studiach I stopnia (60 miejsc, 7 semestrów) w specjalności Energetyka oraz II stopnia (60 miejsc, 3 semestry) w specjalnościach: Energetyka w Budownictwie oraz Energetyka w Inżynierii Środowiska; studenci zdobywają wiedzę w zakresie projektowania technicznego systemów energetycznych, elektrycznych, ciepłowniczych, wentylacyjnych oraz instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii, potrzebną w pracy w branżach związanych z budową instalacji wytwarzających i przesyłających energię w różnej formie.
Geodezja i planowanie przestrzenne – prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne, na studiach I (50/30 miejsc, 7 semestrów, 3.320 zł/sem.) i II stopnia (50/30 miejsc, 3 semestry) można zdobywać wiedzę w dwóch specjalnościach: Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne oraz Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna.

Warto też zwrócić uwagę na kierunek studiów stacjonarnych Mechanika i budowa maszyn prowadzony na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Można tu wybrać specjalność Alternatywne Źródła i Przetwarzanie Energii, której absolwenci są przygotowani m.in. do pracy w firmach zajmujących się instalacjami do przetwarzania i odzyskiwania energii oraz wykorzystywania różnych źródeł energii odnawialnej: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a także biomasy, śmieci i ścieków do produkcji energii cieplnej, gazu palnego i nawozu. Wiedzę można pogłębić na stacjonarnych studiach II stopnia w tej samej specjalności.

Więcej informacji:
w.prz.edu.pl
wydziały:
wbisia.prz.edu.pl
wbmil.prz.edu.pl