Kierunek – Budownictwo

Budownictwo jest jednym z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych, zarówno pod względem zakresu przekazywanej wiedzy, wyposażenia placówek, jak i możliwości praktycznego poznawania tajników zawodu. Studenci budownictwa zdobywają wiedzę o materiałach budowlanych, technologiach realizacji budynków i obiektów inżynierskich oraz poznają podstawy metod projektowania wszelkich typów konstrukcji. Uczą się również o wymaganiach i przepisach obowiązujących w działalności budowlanej przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale i w innych częściach świata. Uczelnie kładą też duży nacisk na naukę języków obcych. Absolwenci Kierunku Budownictwo (a także niektórych pokrewnych) po odbyciu praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do:

 • projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych), inżynieryjnej hydrotechnicznej i wyburzeniowej,
 • projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w obszarze sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.

Zobacz również: Kierunek Budownictwo - Gdańsk, Szczecin, Koszalin

Rekrutacja

Podstawowym warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w rekrutacji na studia na każdej uczelni jest zdana matura i spełnienie wymogów formalnych. W przypadku uczelni publicznych o przyjęciu decydują wyniki z wybranych przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym lub podstawowym (przeliczane z odpowiednim wskaźnikiem na punkty rekrutacyjne), natomiast na prywatnych zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń (w danym limicie miejsc).
Uczelnie zwykle oferują dwie formy nauki: studia stacjonarne – dzienne oraz niestacjonarne – zaoczne. Kształcenie na uczelniach prywatnych jest zawsze odpłatne, natomiast na uczelniach publicznych wymagane jest czesne za studia niestacjonarne.

WROCŁAW

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego – Politechnika Wrocławska

Na wydziale prowadzone są studia na kierunku Budownictwo w formie stacjonarnej I stopnia (3,5-letnie) i II stopnia (1,5-letnie), a także niestacjonarnej, trwające odpowiednio 4 i 2 lata (3400 zł/semestr).
Kształcenie na studiach inżynierskich obejmuje specjalności:

 • Inżynieria budowlana (projektowanie i wykonawstwo obiektów budownictwa przemysłowego, konstrukcji betonowych i metalowych oraz podstawy projektowania architektonicznego);
 • Geotechnika i hydrotechnika (geoinżynieria i hydrotechnika, projektowanie i wykonawstwo prostych budowli i obiektów inżynierskich takich jak: wykopy, nasypy budowlane oraz związane z infrastrukturą transportową, budowle podziemne i budowle hydrotechniczne);
 • Inżynieria lądowa (budowa, wykonawstwo i utrzymanie dróg, lotnisk, mostów, kolei oraz obiektów inżynierii miejskiej).

Zobacz również: Uwarunkowania pracy kierownika budowy (część I)

Na II stopniu studiów kształcenie odbywa się w następujących specjalnościach (uruchamianych w zależności od liczby chętnych):

 • stacjonarnie i niestacjonarnie: Konstrukcje budowlane, Budowlano-technologiczna, Budownictwo hydrotechniczne i specjalne, Budownictwo podziemne i inżynieria miejska, Budowa dróg i lotnisk, Infrastruktura transportu szynowego, Inżynieria mostowa;
 • tylko stacjonarnie: Teoria konstrukcji, Inżynieria budowlana i modelowanie, Konstrukcje inżynierskie i specjalne;
 • tylko niestacjonarnie: Ogólnobudowlana;
 • Civil Engineering – w języku angielskim, stacjonarnie.

Na Politechnice Wrocławskiej można również wybierać spośród wielu kierunków pokrewnych, m.in.:

 • Architektura – na Wydziale Architektury, stacjonarne I i II stopnia (specjalności: Architektura i urbanistyka oraz Architektura i ochrona zabytków), oraz II stopnia w języku angielskim – Architecture and Urban Planning;
 • Inżynieria środowiska – na Wydziale Inżynierii Środowiska, stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w pecjalnościach: Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne oraz Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowanie odpadów; oraz II stopnia w języku angielskim – Environmental Quality Management;
 • Technologie ochrony środowiska – na Wydziale Inżynierii Środowiska, stacjonarne studia I stopnia, w specjalnościach: Gospodarka zasobooszczędna i niskoemisyjna oraz Zarządzanie ochroną środowiska, a także II stopnia w specjalnościach: Bioinżynieria środowiska, Gospodarka odpadami oraz Systemy ochrony atmosfery;
 • Odnawialne źródła energii – nowy kierunek uruchomiony na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym na studiach stacjonarnych I stopnia w specjalnościach: Odnawialne źródła energii w budownictwie oraz Przemysłowe instalacje OZE.

Ponadto Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy realizuje studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii o specjalnościach: Konstrukcja instalacji odnawialnych źródeł energii oraz Technologia instalacji odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na: www.pwr.edu.pl,
wydziały: https://wbliw.pwr.edu.pl, https://wa.pwr.edu.pl, https://wis.pwr.edu.pl, https://wme.pwr.edu.pl, https://legnica.pwr.edu.pl.

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prowadzone są tu stacjonarne studia I stopnia (3,5 roku), przygotowujące kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie projektowania podstawowych obiektów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, opracowania technologii i organizacji robót, wytwarzania materiałów budowlanych oraz wykorzystania technik komputerowych w budownictwie. Po ich ukończeniu można ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia (1,5 roku) w specjalnościach: Konstrukcje budowlane, Budownictwo drogowe, rolnicze i wodne. Można również wybrać dwustopniowe studia w formie niestacjonarnej trwające odpowiednio – 4 (2100 zł/semestr) i 2 lata (2200 zł/semestr). Absolwent kierunku budownictwo otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, który stanowi podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej.

Zobacz również: Wynagrodzenie za pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oferuje również możliwość studiowania kierunków pokrewnych, m.in.:

 • Architektura krajobrazu – studia stacjonarne I i II stopnia w specjalnościach Kształtowanie i ochrona krajobrazu oraz Architektura zieleni we wnętrzach. Ponadto można ubiegać się o kształcenie na dwuletnich studiach II stopnia na kierunku Landscape architecture, które kończą się uzyskaniem podwójnego (polskiego i chińskiego) dyplomu (pierwszy semestr prowadzony w Polsce, drugi to praktyki, które studenci z Polski odbywają w Chinach, a studenci z Chin – w Polsce, trzeci wszyscy studenci realizują w Changshy w Chinach, natomiast ostatni, czwarty semestr – na swoich macierzystych uczelniach, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu);
 • Inżynieria środowiska – stacjonarne I stopnia, a następnie II stopnia w specjalnościach: Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii, Inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej, Inżynieria wodna i melioracyjna oraz Technika sanitarna;
 • Inżynieria i gospodarka wodna – stacjonarne I stopnia w specjalnościach: Inżynieria i gospodarka wodna (dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej) oraz nowej – Śródlądowe drogi wodne.

Ponadto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu można podjąć naukę na stacjonarnych studiach na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami prowadzonym przez Wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tu kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk rolniczych. Pozwalają one na podjęcie studiów II stopnia w dwu specjalnościach: Odnawialne źródła energii oraz Gospodarka odpadami.

Więcej informacji na: www.upwr.edu.pl, http://www.aqua.up.wroc.pl, http://www.wpt.up.wroc.pl.

Kierunek Architekt wnętrz – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Uczelnia oferuje kształcenie na kierunku Architekt wnętrz na 3-letnich licencjackich studiach I stopnia realizowanych w formie niestacjonarnej i stacjonarnej. Roczne czesne za kształcenie wynosi 6100–6300 zł/rok za pierwsze dwa lata oraz 6700–6800 zł za trzeci rok. Dodatkowo, w przerwie wakacyjnej po II semestrze, studenci muszą odbyć indywidualną Praktykę inwentaryzacyjną w wymiarze 160 godz. (miesiąc), a także zobowiązani są do zrealizowania 320 godz. (dwa miesiące) indywidualnych praktyk zawodowych projektowych, po zaliczeniu IV semestru. Studia te kształcą nowoczesnych specjalistów w zakresie: projektowania nowych wnętrz oraz aranżacji i adaptacji istniejących o różnym charakterze i przeznaczeniu, rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych czy stylowych, projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz, obiektów wystawienniczych i przestrzeni o funkcjach ekspozycyjnych, z wykorzystaniem zasad ergonomii i przy zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia, a także przygotowuje do indywidualnej pracy projektowej i współpracy w zespołach projektowych.

Wyższa Szkoła Humanistyczna proponuje również niestacjonarne studia podyplomowe, trwające 2 semestry, m.in. na kierunkach:

 • Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz (czesne 4500 zł/rok);
 • Wnętrza i design – obejmujące zagadnienia dotyczące projektowania wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przestrzeni wewnętrznej zewnętrzem (inside out) i zewnętrznej wnętrzem (outside in); czesne 3800 zł/rok.

Więcej informacji na: https://humanistyczna.pl.

Kierunek Budownictwo – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Uczelnia oferuje możliwość kształcenia się na tym kierunku w ramach studiów inżynierskich I stopnia trwających 7 semestrów, realizowanych w formie stacjonarnej (50 miejsc, czesne ok. 6000 zł/rok) oraz niestacjonarnej (100 miejsc, czesne ok. 4800 zł/rok). Kierunek Budownictwo umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki. Absolwenci nabywają umiejętności głównie z dziedziny projektowania i użytkowania obiektów infrastruktury transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i wodnego oraz inżynierii miejskiej.
Na kierunku można wybrać specjalność: Budownictwo dróg i mostów lub Drogi szynowe. Uczelnia jest płatna, ale oferuje wiele zniżek dla kandydatów i studentów, promocji rekrutacyjnych i stałych, a także różnego typu stypendiów.

Więcej informacji na: https://www.mwsl.eu, https://www.mwsl.eu/studia/budownictwo/budownictwo-studia-inzynierskie.

KRAKÓW

Wydział Inżynierii Lądowej – Politechnika Krakowska Fot. Jan Zych

Fot. 2 Wydział Inżynierii Lądowej – Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Lądowej – Politechnika Krakowska

Tytuł inżyniera budownictwa można tu uzyskać na kierunku Budownictwo po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia (3,5-letnich) w specjalnościach:

 • Budowle – informacja i modelowanie (BIM);
 • Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika;
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie (profile: konstrukcje budowlane oraz mosty i budowle podziemne);
 • Mechanika konstrukcji inżynierskich;
 • Technologia i organizacja budownictwa;
 • Mosty i budowle podziemne;
 • Drogi samochodowe i kolejowe (profile: drogi kolejowe oraz drogi samochodowe).

Naukę w wymienionych specjalnościach można kontynuować stacjonarnie na studiach magisterskich II stopnia trwających 1,5 roku.

Wydział oferuje również studia stacjonarne na kierunku Budownictwo prowadzone w języku angielskim – na II stopniu można wybrać specjalność: Building and Engineering Constructions (profile: Building Structures) oraz Structural Design and Management in Civil Engineering (profile: Construction Technology and Management lub Structural Design).

Warto dodać, że władze Wydziału w 2018 roku podpisały porozumienia z przedstawicielami wiodących firm w branży kolejowej i budowlanej (m.in. Strabag, Budimex, PKP PLK, Mota-Engil, Grupa ZUE, KZN Bieżanów) w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając im w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców – grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo, która ma znaczący wpływ na kształtowanie programów studiów.

Politechnika Krakowska proponuje także studia I i II stopnia na wielu kierunkach pokrewnych, m.in.:

 • Architektura oraz Architektura krajobrazu – na wydziale Architektury, również w języku angielskim;
 • Inżynieria środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna oraz Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (tylko I stopnia) – na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Ciekawą propozycją uczelni jest międzywydziałowy kierunek Inżynieria czystego powietrza prowadzony przez wydziały: Inżynierii Lądowej, Mechaniczny oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Absolwenci tego kierunku prowadzonego w ramach studiów stacjonarnych I stopnia (3,5-letnich) będą przygotowani do prowadzenia kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznania mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu, a także proponowania rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Więcej informacji na: www.pk.edu.pl, www.wil.pk.edu.pl.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Na kierunku Budownictwo można podjąć naukę na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach inżynierskich I stopnia (7 semestrów), a następnie ją kontynuować na studiach magisterskich II stopnia (3 semestry) o specjalnościach:

 • Geotechnika i budownictwo specjalne;
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych;
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie;
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych;
 • Geotechnical Engineering and Underground Construction (w języku angielskim).

Istotnym elementem programu studiów są czterotygodniowe praktyki zawodowe realizowane dwukrotnie w czasie letniej przerwy: po 4. i 6. semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Mają na celu poszerzenie i weryfikację wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także zapoznanie się z zasadami funkcjonowania różnych instytucji oraz specyfiką pracy na różnych stanowiskach. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.: Skanska, Mostostal, Budimex, Polskie Domy, Murapol, Georem, Geotech, Soletanche Polska, CH2M, Keller, Menard.

Ciekawą ofertą krakowskiej AGH są prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki stacjonarne studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana (tylko 30 miejsc), realizowane we współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką. Przygotowują one absolwentów do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, z ukierunkowaniem na wytwarzanie produktów dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych. Po czterech semestrach w Krakowie studenci wyjeżdżają na piąty semestr na Politechnikę Łódzką, gdzie pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie barwników i pigmentów, polimerowych materiałów konstrukcyjnych, projektowania, modyfikacji i recyklingu wyrobów polimerowych, kompozytów polimerowych, izotopowych metod badań materiałów budowlanych. Szósty semestr realizowany jest na Politechnice Gdańskiej i obejmuje zaawansowane zagadnienia z dziedziny analityki (analityka surowców i produktów budowlanych, monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, nowoczesne techniki analityczne, techniki separacyjne), korozji materiałów (diagnostyka i monitorowanie korozji, analiza uszkodzeń korozyjnych) czy też analizy cyklu życia wyrobów budowlanych. Po szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia w czasie letniej przerwy odbywają się praktyki zawodowe trwające 4-6 tygodni, obejmujące zapoznanie się z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, działami organizacji produkcji, organizacją i przebiegiem procesu technologicznego, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych, pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Studia kończy semestr siódmy realizowany na AGH w Krakowie.
Wydziały prowadzące kierunek współpracują z wieloma firmami m.in. ArcelorMittal Poland, Grupa LOTOS, PKN ORLEN, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe Ropczyce, Huta Szkła Pilkington Polska, Cementownia Ożarów, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów, Chodzież i wiele innych.
Po I stopniu studiów na kierunku Chemia Budowlana można kształcić się dalej na II stopniu studiów na kierunku Technologia Chemiczna z zakresu Technologii Materiałów Budowlanych. Dla absolwentów studiów I stopnia stworzono blok specjalistyczny Fizykochemia Materiałów Budowlanych, w ramach którego zdobywają wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych i kierunków ich rozwoju, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie, wytwarzanie, badanie i stosowanie materiałów budowlanych (m.in. spoiw tradycyjnych i specjalnych oraz kompozytów z nich wytwarzanych, materiałów ceramicznych, autoklawizowanych i innych), a także poznają nowoczesne metody badań niezbędne dla inżynierów pracujących w nowoczesnym przemyśle.

Akademia Górniczo-Hutnicza ma w swojej ofercie również studia I i II stopnia na kilku kierunkach pokrewnych, m.in.:

 • na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska: Ekologiczne źródła energii (w specjalnościach magisterskich: Odnawialne źródła energii oraz Ekologiczne systemy energetyczne) oraz Inżynieria i Ochrona środowiska;
 • na Wydziale Energetyki i Paliw: Energetyka Odnawialna i zarządzenie energią (I stopnia ogólny oraz II stopnia o specjalnościach: Ekonomika, polityka i zarządzanie energią, Technologie energetyki odnawialnej, Sustainable energy systems – w języku angielskim), oraz Energetyka (I stopnia ogólny oraz II stopnia w 6 specjalnościach, m.in.: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja, Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne, Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne);
 • na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii: Inżynieria kształtowania środowiska (w specjalnościach na studiach II stopnia: Instalacje środowiskowe oraz Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa).

Więcej informacji na: www.agh.edu.pl,

wydziały:https://wgig.agh.edu.pl, https://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/, http://www.wggios.agh.edu.pl, https://weip.agh.edu.pl.

 

Miasteczko Studenckie AGH Fot. Maciej Talar KSAF AGH

Fot. 3 Miasteczko Studenckie AGH

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział proponuje kierunki pokrewne dla Budownictwa:

 • Inżynieria środowiska – realizowany na studiach I stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwających 7 semestrów (3,5 roku, w tym 4 tygodnie praktyki zawodowej); absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska oraz pokrewnych;
 • Architektura krajobrazu – prowadzony w trybie stacjonarnym, na studiach I i II stopnia.

Więcej informacji na: https://urk.edu.pl.