Kierunek – Budownictwo

Budownictwo jest jednym z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych, zarówno pod względem zakresu przekazywanej wiedzy, wyposażenia placówek, jak i możliwości praktycznego poznawania tajników zawodu. Studenci budownictwa zdobywają wiedzę o materiałach budowlanych, technologiach realizacji budynków i obiektów inżynierskich oraz poznają podstawy metod projektowania wszelkich typów konstrukcji. Uczą się również o wymaganiach i przepisach obowiązujących w działalności budowlanej przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale i w innych częściach świata. Uczelnie kładą też duży nacisk na naukę języków obcych. Absolwenci Kierunku Budownictwo (a także niektórych pokrewnych) po odbyciu praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do:

  • projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych), inżynieryjnej hydrotechnicznej i wyburzeniowej,
  • projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w obszarze sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.