Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunek Budownictwo – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (8 i 9 semestrów, 1850 zł/sem.) można zdobyć wykształcenie inżynierskie w specjalnościach:  

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, 
 • Technologia i Organizacja Budownictwa,  
 • Drogi, Ulice i Lotniska, 
 • Budownictwo Wodne.  

Ponadto jeden z semestrów studiów inżynierskich poświęcony jest na praktykę budowlaną.  

Zobacz również: Kierunek Budownictwo – Białystok, Lublin, Rzeszów

Studia II stopnia na tym kierunku prowadzone są zarówno jako stacjonarne, jak i niestacjonarne (3 i 4 semestry, 1900 zł/sem.) w specjalnościach:  

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,  
 • Technologia i Organizacja Budownictwa, 
 • Drogi, Ulice i Lotniska, 
 • Budownictwo Hydrotechniczne, 
 • Budownictwo Energooszczędne – w zakresie zużycia energii w budynkach, nowoczesnych materiałów i technologii ograniczających energochłonność oraz oceny energetycznej budynków i ich systemów technicznych; przygotowuje absolwentów do wykonywania audytów energetycznych, oceny oraz modelowania zapotrzebowania na energię w budynkach i ich systemach technicznych, 
 • Engineering Structures – przygotowującej do roli inżyniera konstruktora w międzynarodowej firmie budowlanej, 
 • International Construction Management – przygotowującej do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i kierowania zespołami ludzkimi w międzynarodowym środowisku; w trakcie nauki student odbywa praktykę w przedsiębiorstwie budowlanym w kraju lub za granicą przy realizacji projektu w środowisku międzynarodowym.  

Absolwenci dwóch ostatnich specjalności są uprawnieni do używania tytułu: EUR-ACE Master. European – Accredited Engineering Master Degree Programme.  
Na tym samym wydziale można także studiować na kierunkach: 

 • European Civil Engineering Management (Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – Inżynier Europejski) – unikalnym w skali kraju, prowadzonym we współpracy 
   z 12 europejskimi uczelniami stowarzyszonymi w sieci ECEM. Część zajęć jest realizowana w języku angielskim. Studenci mogą ubiegać się o finansowanie i studiowanie za granicą, a także uzyskać dwa dyplomy: krajowy i uczelni zagranicznej. Studia inżynierskie stacjonarne I stopnia trwają 8 semestrów. Po ukończeniu czterech studenci mogą odbyć naukę przez dwa kolejne semestry w uczelni partnerskiej (Holandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Dania, Szwecja, Finlandia, Węgry, Włochy, Szkocja), natomiast w semestrze siódmym – odbyć praktykę w firmie zagranicznej. 
 • Inżynieria Środowiska – studia I stopnia realizowane są tu jako stacjonarne 
  (8 semestrów, jeden to praktyka budowlana) i można je kontynuować na II stopniu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (3 i 4 semestry, 2150 zł/sem.). Studenci w specjalności Instalacje Sanitarne zdobywają wiedzę w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, a także technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, a także odnawialnych źródła ciepła. 

Zobacz również: Kierunek Budownictwo – Kraków i Wrocław

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje również kilka kierunków pokrewnych: 

 • na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu: Chłodnictwo i klimatyzacja – studia stacjonarne I stopnia (7 semestrów), na których studenci zdobywają wiedzę związaną m.in. z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także budową i eksploatacją obiektów chłodniczych i klimatyzowanych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w warunkach morskich i lądowych. W trakcie studiów można uzyskać ceniony europejski certyfikat dla personelu (F – gaz) potwierdzający kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z naprawą i obsługą techniczną ww. urządzeń i instalacji. 
 • na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: Architektura krajobrazu – studia stacjonarne I i II stopnia (7 i 3 semestry) oraz niestacjonarne II stopnia (4 semestry – 1950 zł/sem.), a także Odnawialne źródła energii – kierunek przygotowujący do wdrażania technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, prowadzony w trybie stacjonarnym I i II stopnia (7 i 3 semestry) oraz niestacjonarnym I i II stopnia 
  (8 i 4 semestry, koszt odpowiednio 2200 i 1950 zł/sem.); 
 • na Wydziale Architektury: Architektura – realizowany na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym (8 i 3 semestry) oraz niestacjonarnym (3 i 4 semestry), Architecture – niestacjonarne II stopnia, w jęz. angielskim, trwające 3 semestry; 
   a także Projektowanie Wnętrz i Architektury Otoczenia – studia stacjonarne I i II stopnia (8 i 3 semestry).

Więcej informacji na: https://www.zut.edu.pl 
Wydziały: 
https://wbiis.zut.edu.pl 
https://wtmit.zut.edu.pl 
https://agro.zut.edu.pl 
https://wa.zut.edu.pl   

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Fot. mat. ZUT

Budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Politechnika Gdańska

Kierunek Budownictwo – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Studia inżynierskie na tym kierunku prowadzone są w trybie stacjonarnym (7 semestrów) oraz niestacjonarnym (8 semestrów, 2550 zł/sem.). Studenci mają do wyboru aż  
11 specjalności:  

 • Budowa dróg i autostrad,  
 • Budownictwo ogólne,  
 • Budownictwo wodne i morskie,  
 • Drogi szynowe,  
 • Geotechnika,  
 • Planowanie dróg i autostrad,  
 • Konstrukcje betonowe,  
 • Konstrukcje metalowe,  
 • Modelowanie konstrukcji inżynierskich,  
 • Technologia i organizacja budownictwa, 
 • Konstrukcje mostowe.  

Zobacz również: Gdzie studiować budownictwo w Warszawie?

Naukę można kontynuować w jęz. polskim i angielskim, na studiach II stopnia stacjonarnych (3 semestry) oraz niestacjonarnych (4 semestry, 3000 zł/sem.),  
w specjalnościach: Budownictwo ogólne, Geotechnika oraz Inżynieria transportu drogowego i kolejowego.  
Na tym wydziale funkcjonuje też kierunek Inżynieria środowiska ze specjalnością Inżynieria sanitarna. W czasie studiów I stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów, 2650 zł/sem.) realizowane są praktyki: środowiskowo-geodezyjna, kierunkowa (hydrauliczno-hydrotechniczna) oraz przemysłowa. Kształcenie można kontynuować w tej samej specjalności na studiach II stopnia stacjonarnych  
(3 semestry,) oraz niestacjonarnych (4 semestry, 2700 zł/sem.) w profilach: Infrastruktura wodna, Sieci i instalacje, Technologie w inżynierii środowiska oraz Environmental Engineering.  
Politechnika Gdańska oferuje także kilka kierunków pokrewnych: 

 • Chemia Budowlana – prowadzony na Wydziale Chemicznym międzyuczelniany kierunek, o którym była mowa w poprzednim numerze „Buduj z Głową” (1/2021). Realizowany jest tylko w formie stacjonarnej (jedynie 30 miejsc) przez Politechniki Gdańską i Łódzką oraz krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, we współpracy z wieloma firmami powiązanymi z tą branżą. Rozpoczynający studia w Gdańsku odbywają tu pierwsze cztery semestry i ostatni (siódmy), a piąty i szósty – na uczelniach partnerskich. Do wyboru są trzy profile dyplomowania: analityka chemiczna (Politechnika Gdańska), technologia polimerów (Politechnika Łódzka) lub technologie materiałów ceramicznych (AGH). Po studiach 
   I stopnia można kształcić się na stacjonarnych studiach II stopnia na AGH, wybierając kierunek Technologia Chemiczna z zakresu Technologii Materiałów Budowlanych.  
 • na Wydziale Architektury można natomiast studiować kierunki: Architektura – w trybie stacjonarnym I i II stopnia (8 i 3 semestry), także w języku angielskim; Gospodarka przestrzenna – także w trybie stacjonarnym na studiach I i II stopnia (7 i 3 semestry, również w jęz. ang.). 

Więcej informacji na: https://pg.edu.pl 
Wydziały: 
https://wilis.pg.edu.pl 
https://chem.pg.edu.pl 
https://arch.pg.edu.pl 

Politechnika Koszalińska

Kierunek Budownictwo – Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji 
Studia stacjonarne I stopnia trwają tutaj 7, a niestacjonarne – 9 semestrów. Po ukończeniu czwartego semestru studenci mają do wyboru dwie specjalności: 

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, 
 • Budownictwo Drogowe. 

Kształcenie ww. specjalnościach można kontynuować na studiach II stopnia trwających w trybie stacjonarnym trzy, a niestacjonarnym – cztery semestry. 
Na tym samym wydziale można również zdobywać wiedzę na kierunkach pokrewnych: 

 • Inżynieria Środowiska – oferujący studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (7 i 9 semestrów) w dwóch specjalnościach: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów oraz Sieci i Instalacje. Natomiast studia II stopnia (3 semestry stacjonarnie lub 4 niestacjonarnie) kształcą w specjalnościach: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów; Sieci i Instalacje Sanitarne lub Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja (tylko stacjonarnie). 
 • Sieci i Instalacje Budowlane – stacjonarne studia I stopnia trwają na nim 
  8 semestrów i przygotowują kadrę kierowniczą dla przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, zajmującą się m.in. ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itp. 
  Aby uzyskać uprawnienia zawodowe w pełnym zakresie, niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia. 

Kandydaci na studia na Politechnice Koszalińskiej powinni jeszcze zwrócić uwagę na dwa ciekawe kierunki: 

 • Energetyka – na Wydziale Mechanicznym, kształcący w zakresie m.in. podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo- klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii. Studia 
  I stopnia (8 semestrów) prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, 
  w specjalnościach: Elektroenergetyka, Odnawialne Źródła Energii oraz Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje: 
  - uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (wpis do  wykazu osób uprawnionych), 
  - niepełne uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa). 
  Kontynuacja nauki na studiach II stopnia (stacjonarne – 3, niestacjonarne – 
  4 semestry) jest realizowana w trzech specjalnościach: Systemy energetyczne, Energetyka odnawialna i Zrównoważony rozwój energetyki.  
 • Architektura Wnętrz – prowadzony stacjonarnie na Wydziale Architektury i Wzornictwa na studiach I i II stopnia (7 i 4 semestry). 

Więcej informacji na: https://www.tu.koszalin.pl 
Wydziały: 
http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl 
https://tu.koszalin.pl/wm 
https://wzornictwo.tu.koszalin.pl 

Politechnika Koszalińska Fot. mat. Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska. Wejście główne Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji wraz z głównym budynkiem dydaktycznym