Kierunek – Budownictwo

Studenci budownictwa zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych, technologiach realizacji budynków i obiektów inżynierskich, a także poznają podstawy metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. Obecnie ważnym elementem jest znajomość wymagań i przepisów obowiązujących w działalności budowlanej przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale i w innych częściach świata. Nie bez znaczenia jest także umiejętność posługiwania się językami obcymi, na co uczelnie kładą coraz większy nacisk. Absolwenci kierunku budownictwo (a także niektórych pokrewnych) po odbyciu praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych), inżynieryjnej hydrotechnicznej i wyburzeniowej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w obszarze sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.
Podstawowym warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w rekrutacji na studia na każdej uczelni jest zdana matura i spełnienie wymogów formalnych. W przypadku uczelni publicznych o przyjęciu decydują wyniki z wybranych przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym lub podstawowym (przeliczane z odpowiednim wskaźnikiem na punkty rekrutacyjne), natomiast na prywatnych zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń (w danym limicie miejsc). Uczelnie zwykle oferują dwie formy nauki: studia stacjonarne – dzienne oraz niestacjonarne – zaoczne. Pamiętajmy, że kształcenie na uczelniach prywatnych jest zawsze odpłatne, natomiast na uczelniach publicznych wymagane jest czesne za studia niestacjonarne.

Warto wiedzieć

Będąc w klasie maturalnej warto brać udział w konkursach organizowanych przez uczelnie, których laureaci i finaliści nabywają uprawnienia do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia poza standardową procedurą kwalifikacyjną. Do takich należy „Matematyczny PW” – organizowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej lub „Start po Indeks”, czyli test z wybranego przedmiotu, m.in. matematyki, chemii lub biologii odbywający się w trakcie Dni SGGW (zwykle w maju). Ważne tylko, by nagrodzony był aktualnym maturzystą i kandydował na studia po raz pierwszy.

Wydział Inżynierii Lądowej – Politechnika Warszawska (PW)

Na wydziale można wybrać jedną ze specjalności: Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria produkcji budowlanej (do wyboru dwie główne ścieżki – Inżynieria Materiałów Budowlanych oraz Inżynieria Produkcji i Zarządzania w Budownictwie), Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Mosty i Budowle Podziemne, Budownictwo Zrównoważone. Kierunek prowadzony jest w formie studiów I stopnia kończących się nadaniem tytułu inżyniera budownictwa. Uczelnia oferuje studia stacjonarne (8 semestrów), niestacjonarne (9 semestrów) oraz kształcenie na studiach stacjonarnych w języku angielskim. Po zdobyciu tytułu inżyniera budownictwa można kontynuować naukę w tych samych specjalnościach na studiach magisterskich II stopnia trwających 6 semestrów, a także ubiegać się o uprawnienia budowlane o ograniczonym zakresie. Studia I stopnia na kierunku Budownictwo (stacjonarne i zaoczne) prowadzi także filia Politechniki Warszawskiej – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.
Politechnika Warszawska oferuje również studia na kierunkach pokrewnych:

  • Architektura – jednolite magisterskie na Wydziale Architektury, za dopłatą także w języku angielskim,
  • Inżynieria środowiska – I i II stopnia na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Więcej informacji na: www.pw.edu.pl, www.il.pw.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW)

Program studiów na tym wydziale obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją obiektów na terenach niezurbanizowanych: budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz wiejskich urządzeń sanitarnych, a także inżynierii hydrotechnicznej i technicznej infrastruktury terenów wiejskich, a ze względu na charakter uczelni zawiera również elementy wiedzy przyrodniczej. Program studiów stacjonarnych przewiduje cztery specjalizacje: Geotechnika, Inżynieria budowlana, Inżynieria wodna oraz Kształtowanie środowiska. Studia inżynierskie I stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym trwają 7, natomiast niestacjonarnym – 8 semestrów. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inżyniera budownictwa można podjąć dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia, trwających 1,5 roku w specjalnościach: Konstrukcje budowlane, Geotechnika lub Budownictwo hydrotechniczne. Możliwe jest również odbycie studiów II stopnia w języku angielskim w specjalności Engineering Infrastructure. Przyjmowanych jest na nie do 20 osób, a studia trwają 1,5 roku (3 semestry).
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oferuje również studia I i II stopnia na kierunkach pokrewnych:

  • Inżynieria i Gospodarka Wodna – kształcące specjalistów w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej,
  • Inżynieria Środowiska – przygotowujące do projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska oraz inżynierii sanitarnej,
  • Architektura Krajobrazu.

Ponadto na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW można podjąć studia I i II stopnia (zarówno stacjonarne, jak i zaoczne) na kierunku Technologie energii odnawialnej, który łączy zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwia m.in. ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.
Więcej informacji na: www.sggw.pl, wbis.sggw.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji – Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

Na wydział ten przyjmowani są kandydaci cywilni lub w charakterze żołnierza zawodowego. Studia cywilne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne (odpłatne), w dwóch specjalnościach: budownictwo ogólne oraz budownictwo komunikacyjne. Studia wojskowe realizowane są natomiast jako jednolite magisterskie i trwają 10 semestrów. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalność: inżynierię wojskową lub infrastrukturę obronną.
Wybierając studia na Wojskowej Akademii Technicznej, trzeba zdawać sobie sprawę z różnicy między studiami cywilnymi a wojskowymi. Te pierwsze nie niosą ze sobą żadnych zobowiązań studenta wobec MON. Natomiast studenci studiów wojskowych są powoływani do służby kandydackiej i od pierwszego dnia zajęć stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem studiów przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą. Studenci wojskowi mają też zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a co miesiąc wynagrodzenie wzrastające w każdym roku studiów. Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i na oficera (z przedmiotów wojskowych), a absolwent otrzymuje dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika (ma zapewnioną pracę jako żołnierz zawodowy). Poza kwalifikacjami typowymi dla magistra inżyniera budownictwa, studenci zdobywają kompetencje niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.
Wśród kierunków cywilnych na WAT warto zwrócić uwagę na pokrewny dla budownictwa kierunek Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, prowadzony w formie inżynierskich studiów I stopnia, trwających 7 semestrów. Poza wiedzą z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne, absolwenci przygotowani są również m.in. do projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i kubaturowych, a także kierowania robotami budowlanymi; po ukończeniu studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia m.in. na kierunku budownictwo.
Więcej informacji na: www.wat.edu.pl, https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wydzial-inzynierii-ladowej-i-geodezji/

Wydział Inżynieryjny – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (UTH)

Kierunek Budownictwo na UTH prowadzony jest we współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Studia inżynierskie na tym kierunku oferują dwie specjalności: Budownictwo ogólne oraz Budowa i eksploatacja dróg. Studia stacjonarne trwają 7, natomiast w formie niestacjonarnej – 8 semestrów. Uczelnia dysponuje bogato wyposażonymi pracowniami i laboratoriami, a także organizuje zajęcia praktyczne we współpracy z wieloma przyszłymi pracodawcami z branży budowlanej. Absolwent po obronie pracy inżynierskiej uzyskuje tytuł inżyniera budownictwa. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, pod warunkiem, że otrzymali świadectwo dojrzałości. Studia oczywiście są płatne, a czesne wynosi ok. 6.200 zł za rok.
Wśród kierunków pokrewnych dla budownictwa na UTH można ukończyć studia licencjackie I stopnia na kierunku Architektura wnętrz w specjalnościach: Home design, Wnętrza publiczne oraz Projektowanie wystaw.
Więcej informacji na: www.uth.edu.pl

Wydział Architektury – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEiZ)

Kierunek Budownictwo prowadzony jest tu przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, na studiach inżynierskich I i magisterskich II stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zaocznej – z takimi samymi programami nauczania. Na studiach inżynierskich trwających 7 semestrów można wybrać specjalność: Konstrukcje budowlane, Energooszczędne technologie w budownictwie lub najnowszą – Budownictwo kolejowe. Jak w większości uczelni prywatnych, wystarczy dobrze zdana matura, nie ma egzaminów, ale decyduje kolejność zgłoszeń. Roczne czesne na kierunku Budownictwo wynosi 6.700 zł za studia stacjonarne i 6.240 zł za zaoczne.
Kontynuowanie nauki na studiach II stopnia (7 semestrów) jest możliwe na dwóch specjalnościach: Konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Budownictwo kolejowe.
Uczelnia proponuje również studia na kierunkach pokrewnych dla budownictwa, m.in. a wydziale Architektury: Architektura, Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, a na wydziale Inżynierii i Zarządzania – Ochrona środowiska ze specjalnościami: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa, Efektywność energetyczna oraz Ochrona biosfery.
Więcej informacji na: http://www.wseiz.pl/pl/, http://www.wseiz.pl/pl/uczelnia/wydzial-architektury

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

Nazwa wydziału bezpośrednio na to nie wskazuje, ale można tu wybrać studia na kierunku inżynieria środowiska, pokrewnego dla budownictwa, dlatego warto o nim wspomnieć. Studia inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów, a magisterskie II stopnia – 3 semestry i odbywają się tylko w trybie stacjonarnym. Program kształcenia obejmuje przedmioty obowiązkowe z obszaru inżynierii środowiska oraz bloki modułów do wyboru z zakresu: biotechnologii środowiska i gospodarki odpadami, chemii i monitoringu środowiska, a także odnawialnych źródeł energii. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Są także przygotowani do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do objęcia stanowiska kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia o profilu praktycznym – Technologie gospodarki cyrkulacyjnej.
Więcej informacji na: www.uksw.edu.pl, www.wbns.uksw.edu.pl