W dniach 13-14 czerwca 2024 r. odbyła się w Warszawie XV Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, tym razem pt. „Szacowanie i kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – prawo a praktyka”. Podjęta tematyka podyktowana została potrzebą sprawdzenia, na ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone w życie ponad trzy lata temu sprawdzają się w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane. Stąd też na konferencji dokonano przeglądu ustawy Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych w obszarze opisu przedmiotu zamówienia, dokumentów kosztowych oraz wynagrodzeń i i ich waloryzacji w zawieranych umowach o roboty budowlane w kontekście powszechnie stosowanych praktyk przy organizacji przedsięwzięć budowlanych.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Prezesa SKB – Tomasza Pytkowskiego i powitaniu zaproszonych gości: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Huberta Nowaka, przedstawicieli KIO, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyższych uczelni, prawników, ekspertów budowlanych i rzeczoznawców kosztorysowych, w tematykę spotkania wprowadził dr Arkadiusz Weremczuk analizując wpływ trendów gospodarczych na sektor budowlany w Polsce w 2024 r. oraz prof. dr hab. Andrzej Borowicz prezentując wyniki ankiety UZP dedykowanej interesariuszom systemu zamówień publicznych.

Wystąpienia te dały podstawę dla kolejnego bloku tematycznego związanego z kosztorysami w orzecznictwie. Jako pierwsza wystąpiła mec. Maria Kacprzyk prezentując zagadnienia związane z kosztorysem na roboty budowlane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w drugiej kolejności głos zabrali dr Hubert Wysoczański oraz apl. radc. Konrad Lach przedstawiając to samo zagadnienie lecz w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Jak pokazuje przegląd stosowanych przepisów, same akty prawne nie są w stanie uregulować wszystkich spraw mogących wystąpić w praktyce zawodowej, w związku z czym orzecznictwo traktuje się jako uzupełnienie i uszczegółowienie przepisów, co jest cenną wskazówką dla inwestorów i wykonawców w rozpoczynanych czy toczących się procesach inwestycyjnym.

Wystarczy przytoczyć zagadnienia klauzul waloryzacyjnych w umowach o roboty budowlane, które znalazły szerokie odbicie w orzecznictwie skąd można czerpać podpowiedzi dla nowo zawieranych kontraktów. Z tym tematem zmierzył się mgr inż. Maciej Sikorski – Prezes firmy ORGBUD-SERWIS, który przedstawił teksty najczęściej stosowanych ale zarazem wadliwych klauzul waloryzacyjnych będących przedmiotem spraw KIO, sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Kolejnym blokiem były zagadnienia związane stricte z kosztorysowaniem robót budowlanych w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Prezes Honorowa SKB – mgr inż. Balbina Kacprzyk omówiła zagadnienia związane z wartością kosztorysową inwestycji oraz planowanymi kosztami robót budowlanych dokonując zgrabnego porównania, a także w zastępstwie mgr inż. Ewy Wiktorowskiej wskazała na najczęściej występujące wady w opisie przedmiotu zamówienia, Prezes SKB – mgr inż. Tomasz Pytkowski zajął się tematyką kosztorysu inwestorskiego i przedmiarem robót w zamówieniach publicznych wskazując na braki i niedociągnięcia w obecnie funkcjonujących przepisach, natomiast dr inż. Krzysztof Kaczorek zaprezentował metodę określania zaniżonych cen ofertowych w budownictwie.

Na konferencji nie zabrakło również wystąpień członków, którzy zaprezentowali wyniki merytoryczne swojej działalności niezmiernie przydatne w praktyce zawodowej organizatorów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawców i kosztorysantów.

konferencja SKB