Co do zasady zamawiający uzyskuje informację na temat części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom i nazwy tych podwykonawców, już z treści oferty wykonawcy.
Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przepis ten jest nieprecyzyjny, gdyż budzi wątpliwości – czy wykonawca, który wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, natomiast nie wskaże firm podwykonawców, działa w zgodzie z żądaniem zamawiającego. Pomimo trudności interpretacyjnych, aktualnie dominujący jest pogląd, że informacja o zamiarze zlecenia części zamówienia podwykonawcy nie jest tożsama z koniecznością posiadania takiej