Prezentowane poniżej stawki i narzuty opierają się na materiale źródłowym z kilkuset przedsiębiorstw budowlanych o różnej formie własnościowej, zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Materiał ten poddano weryfikacji, polegającej na odrzuceniu incydentalnie występujących, rażąco wysokich lub niskich wartości. Informacje mają charakter rynkowy i odzwierciedlają poziom stawek i narzutów z przełomu kwietnia i maja 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

W porównaniu z II kwartałem 2010 r. kosztorysowe stawki robocizny wynikające z zawartych umów o wykonanie robót zmalały dla robót budowlanych o 0,5%, instalacji sanitarnych o 0,9%, instalacji elektrycznych o 1,5%, a dla robót inżynieryjnych o 0,3%.

W wartościach narzutów odnotowano jedną zmianę. Dotyczy ona wskaźnika kosztów pośrednich przy robotach inżynieryjnych, który zmniejszył się o jeden punkt procentowy. Pozostałe narzuty nie zmieniły się.


Kształtowanie się stawek robocizny w bieżącym roku przedstawia poniższy wykres.

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy i stycznia 2010 r.:

- od -0,1 do -0,5% przy robotach budowlanych,

- od -0,2 do -0,8% przy instalacjach sanitarnych,

- od -0,3 do -1,0% przy instalacjach elektrycznych,

- od -0,5 do 0,2% przy robotach inżynieryjnych.

 

Od początku roku stawki robocizny zmalały przy robotach budowlanych o 0,7%, instalacjach sanitarnych o 1,3%, instalacjach elektrycznych o 0,7%, a przy robotach inżynieryjnych o 0,4%.

 

 

Tablica 5 przedstawia wartości robocizny brutto, tj. zawierające kosztorysowe stawki robocizny oraz odniesiony do nich narzut kosztów pośrednich i narzut zysku. Stawki robocizny brutto są bardzo istotnym źródłem informacji o zmianach stosowanych przez wykonawców narzutów.

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z II kwartałem 2010 r. stawki robocizny brutto zmalały przy robotach budowlanych o 0,6%, instalacjach sanitarnych o 0,9%, instalacjach elektrycznych o 1,6%, a przy robotach inżynieryjnych o 0,8%.


Z kolei poniższy wykres przedstawia udział narzutów i kosztorysowej stawki robocizny w wartości robocizny brutto.

 

 

Z wykresu wynika, że narzuty do kosztorysowej stawki robocizny stanowią blisko 50% wartości robocizny brutto. Ich udział wynosi obecnie od 45,7% do 46,9% jej wartości.