Zamieszczone niżej stawki i narzuty wywodzą się z badania blisko tysiąca zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Dane źródłowe zweryfikowano odrzucając incydentalne, rażąco wysokie lub niskie wartości.
Informacje mają charakter rynkowy, tzn. odzwierciedlają poziom stawek i narzutów, jaki wystąpił na przełomie października i listopada 2010 r. w kosztorysach tworzących podstawę dla umów zawieranych w tym okresie.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

Tablica 1

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW ZAKUPU

Tablica 2

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

Tablica 3

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

Tablica 4

 

 

Kosztorysowe stawki robocizny stosowane przez zakłady rzemieślnicze przy zawieraniu umów o wykonanie robót zmalały w porównaniu z III kwartałem 2010 r. następująco:

- o 0,6% przy robotach budowlanych,

- o 0,5% przy instalacjach sanitarnych,

- o 0,1% przy instalacjach elektrycznych.

 

Wskaźniki narzutu kosztów zakupu nie zmieniły się. Wskaźniki narzutu kosztów pośrednich zmieniły się tylko przy robotach elektrycznych, dla których odnotowano spadek o jeden punkt procentowy, a wskaźniki narzutu zysku wzrosły we wszystkich branżach o jeden punkt procentowy.


Kształtowanie się kosztorysowych stawek robocizny ilustruje poniższy wykres.

 

 

Wykres odzwierciedla comiesięczne zmiany kosztorysowych stawek robocizny z okresu stycznia i ostatnich czterech miesięcy 2010 r.:

- od 0,1 do -0,6% przy robotach budowlanych,

- od 0,0 do -0,4% przy instalacjach sanitarnych,

- od 0,4 do -0,2% przy instalacjach elektrycznych.

 

Od początku roku stawki robocizny zmalały przy robotach budowlanych o 0,7%, przy instalacjach sanitarnych o 0,6%, a przy instalacjach elektrycznych wzrosły o 0,6%.


W tablicy 5 ukazano z kolei wartości robocizny brutto, tj. obejmujące stawkę kosztorysową wraz z odniesionymi do niej narzutami (kosztów pośrednich i zysku).

 

STAWKI ROBOCIZNY BRUTTO

Tablica 5

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem stawki robocizny brutto zwiększyły się przy robotach budowlanych o 0,1%, a przy instalacjach sanitarnych i elektrycznych o 0,2%.