Zgodnie z przepisami, w naszym kraju każdy wykonujący pracę ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – jest to prawo wynikające wprost z konstytucji. Dotyczy to, rzecz jasna, również tych wszystkich osób, które jako pracownicy, zleceniobiorcy, czy też działając we własnym imieniu i pod własną firmą prowadzą przy użyciu maszyn i innych urządzeń szeroko rozumiane prace budowlane na terytorium naszego kraju oraz w granicach UE. Dlatego też, wykonując owo zobowiązanie państwa do zapewnienia bezpieczeństwa wykonującym pracę, ustawodawca wdrożył tę ochronę na dwóch płaszczyznach: z jednej strony zmusił producentów maszyn i urządzeń do przestrzegania określonych przez siebie zasad, tak by ich produkty były bezpieczne, z drugiej zaś strony powierzył pracodawcom obowiązek zapewnienia takiego użytkowania tych urządzeń, by nadal miały wszystkie właściwości chroniące obsługującego.

Tak więc, w przypadku producentów oraz ich przedstawicieli - muszą oni zapewnić, że dane urządzenie spełnia wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w wydanym na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz. 1228 ze zmianami), co przejawia się dla użytkownika przede wszystkim tym, że dane