Wraz z zakończeniem roku doczekaliśmy się wprowadzenia zapowiadanych długo wcześniej „Warunków technicznych 2021 (WT2021)” [5]. Są one wynikiem krajowych zobowiązań zawartych w Dyrektywie EPBD z 2010 roku [1]. Zgodnie z zapisami w niej zawartymi od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB), przy czym budynki użyteczności publicznej już od 2019 roku.

Wymagania w zakresie efektywności energetycznej wg polskich przepisów techniczno-budowlanych, a tym samym osiągnięcie przez budynek standardu nZEB uznaje się za spełnione w przypadku spełnienia jednocześnie dwóch warunków:

  • nie przekroczenia maksymalnej wartości wskaźnika EP, kWh/(m2·rok) określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także chłodzenia i oświetlenia, i obliczanej według metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków [6],
  • zapewnienia minimalnej izolacyjności cieplnej przegród oraz wyposażenia technicznego budynku, która odpowiada wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.


Wskaźnik EP

Wskaźnik energii pierwotnej jest ilościową oceną zużycia energii zawartej w kopalnych surowcach energetycznych, które nie zostały poddane procesowi konwersji lub transformacji.