Jedną z głównych zasad zapisanych w przepisach o zamówieniach publicznych (a konkretnie w art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1] – dalej ustawy Pzp) jest nakaz prowadzenia postępowań w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Przepis ten jest skierowany do zamawiających, jednak nie znaczy to, że jedynie zamawiający musi w postępowaniu dbać o to, aby zagwarantować uczciwą konkurencję. Obowiązkiem tym są związani także i wykonawcy, a w razie jego nieprzestrzegania grozi im odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającym odrzucić ofertę „złożoną w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” [2] (dalej – ustawy znk). Nawiasem mówiąc, niezrozumiałe jest pominięcie analogicznej okoliczności w art. 146 ustawy Pzp, dotyczącym odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (co prawda na tym etapie zaistnienie tej przesłanki jest znacznie mniej prawdopodobne, ale jednak nie niemożliwe). 

Czyn nieuczciwej konkurencji 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera szeroki katalog mniej lub bardziej konkretnych okoliczności stanowiących właśnie czyn nieuczciwej konkurencji. Większość