Niezgodność przedmiaru z projektem budowlanym jest istotnym zagadnieniem w kontekście zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego z zawartej umowy i wynagrodzenia za realizację świadczenia. Proces projektowania obiektów budowlanych jest skomplikowany, długotrwały i kapitałochłonny, a także wymaga współpracy wielu projektantów, branżystów i specjalistów, w tym również kosztorysantów robót budowlanych. Dlatego nie ma chyba przedsięwzięcia, w którym nie znalazłyby się nieścisłości pomiędzy projektem a przedmiarem robót, stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Pojawia się wówczas pytanie, czy roboty nieujęte w przedmiarze a wynikające z projektu można uznać za roboty dodatkowe i czy można oczekiwać za ich wykonanie dodatkowego wynagrodzenia?

Stanowisko UZP w sprawie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem

Wyjaśnienie w kwestii kwalifikacji robót objętych projektem budowlanym, a niewystępujących w przedmiarze, można znaleźć w stanowisku prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedstawionym w dwóch pismach: z 26.08.2009 r. (UZP/DKUE/EG/34760) oraz z 1.06.2010 r. (UZP/DP/O-BBR/11066/10). Z uwagi jednak na fakt, że dokumenty te są niedostępne, można oprzeć się na innym, późniejszym piśmie UZP z 08.05.2015 r. (UZP/DKUE/W2/429/14 (2)/15/BK, 4141). Oto sentencje wynikające z jego treści:

  • (…) projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym, a przedmiar robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisanie.
  • Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym.
  • W konsekwencji wykonanie robót, które zostały przewidziane w projekcie budowlanym, nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy podstawowej, ani też umowy na roboty dodatkowe. Natomiast roboty nie przewidziane w projekcie budowlanym, nie mogą być uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym.
  • W przypadku robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze koniecznym jest jednocześnie w celu zachowania przejrzystości procesu udzielania zamówień publicznych, zawarcie w siwz (obecnie swz – aut.) zapisów określających zasady ich wyceny w przypadku wystąpienia konieczności ich realizacji po zawarciu umowy (art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp).
  • Należy zgodzić się też z opinią Ministra Infrastruktury, iż dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego, w przypadku gdy tryb ich wprowadzania został przewidziany w umowie zawartej z wykonawcą, nie stanowi zmiany tej umowy, szczególnie nie powoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym.

Podsumowując, roboty budowlane przewidziane projektem budowlanym a nieobjęte przedmiarem nie są robotami dodatkowymi i powinny być rozliczone w ramach zawartej umowy.