Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp. Diametralnie zmienia ona przepisy dotyczące udzielania zamówień na roboty budowlane, chociażby wprowadzając pełną elektronizację postępowania. Nowe funkcje zyskał również kosztorys inwestorski.

Kosztorys inwestorski – podstawowe wymagania

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Art. 34.

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

1)  kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815);

2)  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”

Z treści przywołanego przepisu wynika, że najpierw musimy dysponować opracowanym opisem przedmiotu zamówienia, a dopiero