Jedną z najważniejszych czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia jest niewątpliwie opis przedmiotu zamówienia. W nowym akcie prawnym - ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) opis przedmiotu zamówienia został umiejscowiony w Dziale II Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne, Rozdziale I Przygotowanie postępowania i wreszcie Oddziale 4 Opis przedmiotu zamówienia, w art. 99÷103. Dodatkowo w Dziale 5 Przedmiotowe środki dowodowe umiejscowiono środki dowodowe jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy w celu weryfikacji czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.

Nowe przepisy utrzymują zasadę, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis ten powinien być dokonany poprzez określenie wymaganych cech dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się, w szczególności do określonego