Ceny rynkowe stosowane w kosztorysowaniu mogą pochodzić z wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć budowlanych (mówimy wtedy o tzw. danych historycznych) lub dedykowanych ofert dostawców, ale także można je znaleźć w specjalistycznych informatorach cenowych. Powstają więc pytania, czy można i da się korzystać z publikowanych cen, w jakim układzie i jakie ceny zawarte są w publikatorach cenowych oraz jak dobrać bazę cenową do swoich potrzeb?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że pomimo licznych podobieństw publikatory cenowe mogą różnić się nieco od siebie, a w artykule dokonano opisu ogólnego baz cenowych dostępnych na polskim rynku budowlanym. Obecnie na rynku można wyróżnić następujące publikatory cenowe (w kolejności alfabetycznej):

  • BISTYP – wydawnictwo Wolters Kluwer SA
  • INTERCENBUD – wydawnictwo Athenasoft Sp. z o.o.
  • ORGBUD – wydawnictwo ORGBUD SERWIS Sp. z o.o.
  • SEKOCENBUD - wydawnictwo OWEOB Promocja
  • WACETOB – wydawnictwo WACETOB Sp. z o.o.

W zasadzie wydawnictwo WACETOB służy głównie do wyceny istniejących budynków z wykorzystaniem podejścia kosztowego, ale można posługiwać się tym cennikiem we wczesnych fazach inwestycji. Pozostałe bazy cenowe są wprost przeznaczone do szacowania kosztów robót budowlanych i one będą tu omówione.

Bazy cenowe a etap oszacowań kosztowych

Zacznę więc od przeznaczenia baz cenowych ze względu na moment wykonywania oszacowania kosztowego. Oszacowania można podzielić przykładowo na:

  • wstępne - wykonywane przez inwestora w celu oszacowania opłacalności przedsięwzięcia najczęściej na podstawie koncepcji, 
  • inwestorskie - na bazie projektu budowlanego wykonywane często w formie kosztorysu uproszczonego, 
  • ofertowe – kosztorysy ofertowe wykonywane przez wykonawcę jako propozycja ceny wykonania robót oraz inne opracowania wykonywane w trakcie budowy np. kosztorysy robót dodatkowych lub powykonawcze obliczane najczęściej metodą szczegółową przez wykonawców budowlanych.