W artykule opiszę przypadek popełnionych błędów i powstałych uszkodzeń posadzki hali przemysłowej dla urządzeń technologicznych o większej masie wybudowanej w 2015 roku.

Zlecenie dotyczyło wykonania posadzki przemysłowej w istniejącej hali na wcześniej wykonanym podłożu z tłucznia co stanowiło podbudowę dolną.

Zakres prac obejmował:

  • zabezpieczenie ścian i słupów, pomiędzy elementami konstrukcji i krawędzią posadzki,
  • ułożenie dwóch warstw folii polietylenowej, na uprzednio przygotowanym podłożu,
  • zamontowanie kątownika pomiędzy halą a fundamentem bramy,
  • ułożenie, poziomowanie i zawibrowanie betonu klasy C25/30 z włóknem rozproszonym grubości 20 cm z zatarciem na gładko,
  • dozbrojenie siatką stalową Ø8 mm, oczko 150x150 mm posadzki pomiędzy bramą wjazdową a odwodnieniem liniowym,
  • dozbrojenie naroży prętami Ø12÷Ø14 mm,
  • utwardzenie powierzchni posypką w ilości 4÷5 kg/m²,
  • impregnację płyty betonowej środkiem impregnującym w ilości ok.0,1 l/m²,
  • nacięcie dylatacji do 1/3 grubości płyty betonowej, maksymalne pola 6x6 m,
  • wypełnienie dylatacji sznurem polietylenowym Ø6 mm i masą dylatacyjną.

Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, regulaminem budowy, przepisami BHP.

Usterki i uszkodzenia posadzki jako następstwo błędów wykonawczych

Krótko po oddaniu hali do użytku przy studzienkach kanalizacyjnych i okolicy nacięć dylatacyjnych pojawiły się rysy rozchodzące się w różnych kierunkach o szerokości rys od 0,1 do 1,4 mm. Jednak największe zagęszczenie rys wystąpiło przy bramach hali.