Elementy projektu budowlanego

Do 19 września 2020 r. projekt budowlany traktowany był jako całość; obecnie, zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego, zawiera on:

1. projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu;

Zobacz również: Obiekt budowlany, projekt budowlany a korekty finansowe

2. projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • charakterystykę ekologiczną,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;

3. projekt techniczny obejmujący:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • inne opracowania projektowe (np. opracowania branżowe);

Zobacz również: Zarządzanie ryzykiem budowlanego projektu inwestycyjnego - część 1

4. w zależności od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej -oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

5. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów innych ustaw.

Dodatkowo, do każdego ze wskazanych wyżej elementów projektu budowlanego należy dołączyć:

 • kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
 • kopię zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 [1], aktualnego na dzień:
  • opracowania projektu - w przypadku projektanta,
  • sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d).

Sporządzanie projektu budowlanego na nowych zasadach

19 września 2020 r. weszło także w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) [3]. W myśl § 2 tego aktu - projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej oraz oprawia do formatu A4.

Do projektu budowlanego dołącza się kartę tytułową, która określa:

 1. nazwę zamierzenia budowlanego;
 2. adres i kategorię obiektu budowlanego;
 3. nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
 4. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 5. spis zawartości projektu budowlanego, w którym wymienia się jego elementy.

Jednak jeżeli liczba działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany, uniemożliwia sporządzenie karty tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie informacji o obrębach i numerach działek ewidencyjnych w postaci załącznika do karty tytułowej. Podobnie jeżeli objętość spisu zawartości uniemożliwia zamieszczenie go na karcie tytułowej, spis zawartości dołącza się w postaci załącznika do karty tytułowej (§ 4 rozporządzenia).

Dodatkowo każdy z elementów projektu budowlanego musi zawierać swoją stronę tytułową, na której zamieszcza się:

 1. nazwę elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy;
 2. informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-4 (czyli takie same, jak na karcie tytułowej całego projektu);
 3. imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę opracowania oraz podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowującej daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu jej opracowania;
 4. imię i nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego (jeżeli projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlega sprawdzeniu).

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, oprócz strony tytułowej, zawiera także: spis treści, część opisową oraz część rysunkową (§ 7 ust. 1).

Zobacz również: Zamawianie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego (część I)

Część rysunkowa projektu budowlanego

Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego dużo uwagi poświęca części rysunkowej tego opracowania. Zgodnie z § 9 ust. 1 tego aktu część rysunkową projektu budowlanego zaopatruje się w niezbędne oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie oraz wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu. Część rysunkowa powinna być także sporządzona z zastosowaniem zasad wymiarowania określonych w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Ponadto, część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego zaopatruje się w oznaczenia klas odporności ogniowej lub dymoszczelności elementów oddzielenia przeciwpożarowego i innych elementów obiektu budowlanego, w których przejścia instalacyjne muszą być zabezpieczone pod względem przeciwpożarowym, a także drzwi, bram lub innych zamknięć przeciwpożarowych (§ 9 ust. 2). Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego sporządza się w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach lub 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich wydzielonych części (§ 9 ust. 3). Warto jednak zaznaczyć, że w stosunku do obiektu liniowego skalę rysunków dostosowuje się do długości obiektu w sposób umożliwiający jego odwzorowanie z dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego, a w stosunku do projektu zagospodarowania działki lub terenu skalę rysunków dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, zapewniając jego czytelność (stosuje się skale rysunków nie mniejsze niż 1:500, a dla inwestycji liniowych nie mniejsze niż 1:1000).
W myśl § 10 rozporządzenia na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę projektu zawierającą:

 1. nazwę obiektu budowlanego podaną co najmniej w formie skróconej, właściwie identyfikującą obiekt;
 2. tytuł, skalę i numer rysunku;
 3. imię i nazwisko projektanta oraz numer posiadanych uprawnień budowlanych;
 4. datę sporządzenia rysunku i podpis projektanta;
 5. imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego (w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem sprawdzenia).

Zobacz również: Przedmiot zamówienia w swietle projektu technicznego, przedmiaru i zawartej umowy

Przedkładanie dokumentacji w organie administracji architektoniczno-budowlanej

Od dnia 19 września 2020 r., zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów. To właśnie tylko te dwa elementy projektu budowlanego podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 4a). Co ważne, zatwierdzeniu podlegają trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Przepis przejściowy

Warto zwrócić uwagę na przepis przejściowy, jaki ustawa nowelizująca Prawo budowlane wprowadziła w odniesieniu do projektu budowlanego. Stanowi on, że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym (art. 26 ustawy nowelizującej Prawo budowlane).

Bibliografia
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)