Zgodnie z artykułem 20 pkt 2 Prawa budowlanego projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Obowiązek ten nie dotyczy zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych oraz projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, takich jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe (art. 20 pkt 3).
W przeważającej większości rozwiązania projektowe są więc sprawdzane już na etapie projektowania przez innego projektanta. Mimo to, praktyka budowlana pokazuje, że znaczna część wad projektowych ujawnia się dopiero na etapie wykonywania robót budowlanych. Trzeba jednak pamiętać, że przedsięwzięcia budowlane dotyczą często obiektów skomplikowanych pod względem technicznym, przedstawianych w dokumentacji projektowej jedynie w postaci dwuwymiarowej.

Kosztorysant weryfikatorem

Kosztorysanci są grupą zawodową bardzo zainteresowaną wysoką jakością dokumentacji, która opisuje przedmiot zamówienia.
Kosztorysant ma za zadanie sporządzić przedmiar robót, a więc określić ilość i zakres robót do wykonania, a następnie opracować kalkulację kosztorysową. W tym rozumieniu kosztorysantów należy traktować również jako weryfikatorów projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w dodatku często bardziej dokładnych niż sprawdzający projektant. Dla kosztorysanta dużym problemem są przecież braki w dokumentacji, błędy w rozwiązaniach projektowych