Stronami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są odwołujący i zamawiający. Odwołujący, czyli ten, który skarży się na jakieś działanie lub zaniechanie zamawiającego, oraz zamawiający, czyli ten, który postępowanie prowadzi i w opinii odwołującego popełnił błąd. Często jednak na tym się nie kończy: pojawia się trzeci podmiot czyli przystępujący – a niekiedy nawet więcej przystępujących. I roli takiego przystępującego lekceważyć nie wolno.

Przystępujący z samej definicji to uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który ma interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść którejkolwiek ze stron. Najczęściej jest to zatem ktoś, kogo odwołanie bezpośrednio dotyczy: albo odwołujący zmierza do tego, aby ofertę przystępującego wyeliminować z postępowania lub jego ofertę ocenić niżej niż ofertę odwołującego, albo ma interes wspólny z odwołującym – chce takich samych zmian w specyfikacji albo także dopatruje się błędów w potraktowaniu jeszcze innego wykonawcy. Możliwości jest tutaj całkiem sporo.

Zacznijmy jednak od początku. Zamawiający po otrzymaniu od odwołującego kopii