Najnowsza prognoza stawek robocizny z podziałem na województwa i średnia krajowa dla pięciu podstawowych rodzajów robót.

Prognozowane poniżej stawki robocizny kosztorysowej dla pięciu podstawowych rodzajów robót odzwierciedlają pełne rzeczywiste koszty pracy, obejmujące wynagrodzenie brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz wydatki pozapłacowe związane z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników.
Mając świadomość, że w kosztorysowaniu panuje powszechna praktyka stosowania stawek obejmujących co najwyżej koszty wynagrodzenia brutto, i to takich, które nie przewidują urlopów, absencji chorobowych ani dodatkowych kosztów pracy w nadgodzinach, zdecydowaliśmy się na publikowanie rzetelnej prognozy, obejmującej wszystkie rzeczywiste pochodne od płac koszty pracy ponoszone przez pracodawcę.
Oprócz wysokości płac, na stawki robocizny kosztorysowej znacząco wpływają także inne czynniki. Należą do nich między innymi popularność określonych rodzajów inwestycji na danym obszarze (infrastrukturalne, mieszkaniowe itp.) oraz atrakcyjność inwestycyjna samych regionów, czyli intensywność ruchu budowlanego i liczba prowadzonych inwestycji na danym terenie.

Prognozowane stawki robocizny kosztorysowej zostały opracowane przez prof. dr. hab. Romualda Kotowskiego według autorskiej metodyki w oparciu o dane GUS. Stawki wyliczono z zastosowaniem korekty na podstawie wskaźników rzeczywistych za III kw. 2022 r.