Zanim przejdziemy do przykładów praktycznych przedmiarowania i kosztorysowania robót betonowych i żelbetowych, przyjrzymy się stopniowi zagregowania (połączenia lub scalania) procesów roboczych powiązanych ze sobą technologicznie. Ma to ścisły związek z danymi dostępnymi w tablicach katalogów nakładów rzeczowych skojarzonych z programem Norma EXPERT.
Skupimy się na dwóch poziomach scalenia robót, tj. na poziomie robót prostych oraz na poziomie elementu robót. Na przykładzie fundamentowej ławy żelbetowej przeanalizujemy zakres tablic katalogowych, jaki trzeba uwzględnić, aby w przedmiarze lub kosztorysie zostały ujęte wszystkie roboty, które składają się na wykonanie tego elementu konstrukcyjnego.

Poziomy agregacji

Agregacja procesów roboczych, w ujęciu przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych, oznacza połączenie procesów powiązanych ze sobą technologicznie, w celu uzyskania pewnej zakończonej produkcji budowlanej dla określonej jednostki miary.

Zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych [1], najniższe poziomy agregacji odpowiadają procesom roboczym oraz czynnościom roboczym. Czynności robocze to wszystkie następujące po sobie czynności robotnika budowlanego lub maszyny, które są wykonywane w ramach jednego procesu roboczego. Procesy robocze oznaczają z kolei połączenie szeregu czynności roboczych, które są powiązane ze sobą pod względem technologicznym.

W Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych [1] wyróżniono następujące poziomy agregacji:

  • roboty proste – poziom agregacji polegający na połączeniu zespołu czynności roboczych w ramach jednego procesu robót dla określonej jednostki miary,
  • element robót – poziom agregacji, który odnosi się do połączenia zespołu robót prostych w ramach procesów technologicznych robót dla określonej jednostki miary,
  • asortyment robót – poziom agregacji, który odpowiada połączeniu kilku elementów robót w ramach procesów technologicznych robót dla określonej jednostki miary,
  • rodzaj robót – poziom agregacji, który zawiera połączenie kilku asortymentów robót w ramach procesów technologicznych robót dla określonej jednostki miary,
  • grupa robót – poziom agregacji, który łączy kilka rodzajów robót w ramach procesów technologicznych robót dla określonej jednostki miary,
  • obiekt – poziom agregacji, który jest wynikiem połączeniu grup robót.