Sprawnie działający system wentylacji oraz bezpieczne odprowadzenie spalin to wymóg, który musi być spełniony przez każdy budynek. Coraz częściej stosuje się systemy niewymagające kominów (wentylacja mechaniczna, ogrzewanie pompą ciepła), ale mimo tej tendencji nadal są one potrzebne. Od kominów zależy funkcjonowanie budynku, więc konieczne jest prawidłowe ich wykonanie. Niewiele trzeba, by zrobić to prawidłowo, ale też łatwo popełnić błędy, dlatego tak ważny i nieodłączny jest nadzór przy ich budowie.

Dobór rozwiązań

Wymagania dla kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych są ujęte w rozdziale 5 – przewody kominowe, w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Zawarto tu ogólne zasady (szczegółowe można znaleźć w odpowiednich normach), zgodnie z którymi:

  • Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz ich projektowania.
  • Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.
  • Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów ich najmniejszy wymiar lub średnica – co najmniej 0,12 m.
  • Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
  • Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

Przy doborze rozwiązania bierze się pod uwagę przede wszystkim przeznaczenie komina – czy ma być wentylacyjny, dymowy, czy spalinowy. Od tego zależy, jakie powinien mieć właściwości, aby zagwarantować prawidłowe i bezpieczne działanie. Rozwiązania przyjmuje zazwyczaj projektant główny, czyli architekt. Jest to dosyć proste i spośród bogatej oferty można dobrać odpowiednie systemy. Oprócz przeznaczenia, kluczowy jest przekrój poprzeczny wynikający z przepisów oraz z zastosowanego urządzenia grzewczego. W przypadku kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania przewód odprowadzający spaliny często prowadzi się w kanale z pustaków wentylacyjnych. W takim przypadku należy dopasować ich rozmiar do średnicy zewnętrznej przewodu spalinowego kotła (jest to tzw. system „rura w rurze”, który odprowadza spaliny i doprowadza do urządzenia powietrze potrzebne do spalania).