Poniżej przedstawiam stawki robocizny i narzuty z I kwartału 2011 r., konfrontując je równocześnie z odpowiednimi wartościami z I kwartału 2010 r. i IV kwartału 2010 r. W dwóch ostatnich kolumnach ukazuję współczynniki zmian.

Tablice ukazują w kolejności:

  • kosztorysowe stawki robocizny,
  • wskaźniki narzutu kosztów pośrednich,
  • wskaźniki narzutu zysku,

przy czym są to wielkości średnie, dotyczące przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i spółek prawa handlowego.

Z prowadzonych badań i analiz wynika, że w ostatnim kwartale 2010 r. stawki robocizny kosztorysowej nieznacznie wzrosły – od 0,29% przy robotach elektrycznych do 1,10% przy robotach sanitarnych. Również niewielki wzrost daje się już zauważyć w okresie rocznym. Wyjątek stanowi stawka robocizny przy robotach elektrycznych, która wciąż jest jeszcze niższa od notowanej w I kwartale 2010 r.

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku w ostatnim kwartale 2010 r. pozostały bez zmian. Biorąc pod uwagę roczny okres, wskaźniki narzutu zysku są na identycznym poziomie jak w I kwartale 2010 r., natomiast wskaźniki narzutu kosztów pośrednich są niższe o jeden punkt procentowy, za wyjątkiem robót inżynieryjnych przy którym wskaźnik jest niższy o dwa punkty procentowe.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

 

Kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł/r-g obejmuje:

  • płace zasadnicze,
  • premie regulaminowe,
  • płace dodatkowe i uzupełniające,
  • obligatoryjne obciążenia z tytułu składki na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

 

Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutu zysku dziś już tylko sporadycznie odnoszone do innych podstaw zostały przy opracowywaniu niniejszej informacji pominięte.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Biuletyn cenowy budownictwa” wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.