Poniżej przedstawiam stawki robocizny i narzuty z III kwartału 2010 r., konfrontując je równocześnie z odpowiednimi wartościami z III kwartału 2009 r. i II kwartału 2010 r. W dwóch ostatnich kolumnach ukazuję stosowane współczynniki zmian.

Tablice ukazują w kolejności:

  • kosztorysowe stawki robocizny,
  • wskaźniki narzutu kosztów pośrednich,
  • wskaźniki narzutu zysku,

przy czym są to wielkości średnie, dotyczące przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i spółek prawa handlowego.

Z prowadzonych badań i analiz wynika, że stawki robocizny w III kwartale 2010, w stosunku do II kwartału 2010, w stopniu niewielkim spadły. W zależności od branży robót zmniejszyły się średnio od 0,28% do 0,87%.

Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku pozostały na niezmienionym poziomie za wyjątkiem wskaźnika narzutu kosztów pośrednich dla robót inżynieryjnych, który zmalał o 1,54 punktu procentowego.

W okresie rocznym, przyjmując za punkt odniesienia III kwartał 2009, stawki robocizny kosztorysowej zmniejszyły się w zależności od branży w przedziale od 3,11% do 5,17%, przy jednoczesnym spadku o kilka punktów procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.
Wyjątek stanowi niezmieniony wskaźnik narzutu zysku dla robót instalacyjnych elektrycznych.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

 

Kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł/r-g obejmuje:

  • płace zasadnicze,
  • premie regulaminowe,
  • płace dodatkowe i uzupełniające,
  • obligatoryjne obciążenia z tytułu składki na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

 

Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutu zysku dziś już tylko sporadycznie odnoszone do innych podstaw zostały przy opracowywaniu niniejszej informacji pominięte.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Biuletyn cenowy budownictwa” wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.