Poniżej przedstawiam stawki robocizny i narzuty z IV kwartału 2010 r., konfrontując je równocześnie z odpowiednimi wartościami z IV kwartału 2009 r. i III kwartału 2010 r. W dwóch ostatnich kolumnach ukazuję współczynniki zmian.

 

Tablice ukazują w kolejności:

  • kosztorysowe stawki robocizny,
  • wskaźniki narzutu kosztów pośrednich,
  • wskaźniki narzutu zysku,

przy czym są to wielkości średnie, dotyczące przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i spółek prawa handlowego.

Z prowadzonych badań i analiz wynika, że nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. Stawki robocizny w IV kwartale 2010 r., w stosunku do III kwartału 2010 r. spadły w granicach od 0,14% do 0,57%, w zależności od branży robót. Wzrosła jedynie stawka robocizny dla robót inżynieryjnych o 0,43%.
Wskaźniki narzutu zysku pozostały na niezmienionym poziomie. Natomiast wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych zmalał o 1,47 punktu procentowego, zaś dla robót inżynieryjnych pozostał bez zmian.

W okresie rocznym, przyjmując za punkt odniesienia IV kwartał 2009 r., stawki robocizny kosztorysowej zmniejszyły się w przedziale (w zależności od branży) od 0,85% do 2,12%, przy jednoczesnym spadku o kilka punktów procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. Wyjątek stanowi niezmieniony wskaźnik narzutu zysku dla instalacji elektrycznych i sanitarnych.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY

 

Kosztorysowa stawka robocizny wyrażona w zł/r-g obejmuje:

  • płace zasadnicze,
  • premie regulaminowe,
  • płace dodatkowe i uzupełniające,
  • obligatoryjne obciążenia z tytułu składki na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU KOSZTÓW POŚREDNICH

 

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.

 

 

 

WSKAŹNIKI NARZUTU ZYSKU

 

Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutu zysku dziś już tylko sporadycznie odnoszone do innych podstaw zostały przy opracowywaniu niniejszej informacji pominięte.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Biuletyn cenowy budownictwa” wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.