We wrześniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo ciekawy wyrok w odpowiedzi na tzw. pytania prejudycjalne hiszpańskiego sądu, w sprawie dotyczącej dwuetapowej oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w procedurze otwartej (C-546/16 „Montte”). Fakty, na kanwie których wyrok zapadł, były następujące:

Zamawiający - „Musikene”– fundacja publiczna z Kraju Basków, ogłosił przetarg otwarty na dostawę mebli, specjalnego wyposażenia muzycznego, instrumentów muzycznych, wyposażenia elektroakustycznego, audiowizualnego itp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w lipcu 2016 r. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 1.157.430,59 euro. Dokumentacja przetargowa określiła szczegóły postępowania o zamówienie publiczne, w tym także kryteria oceny ofert. W uproszczeniu, zamawiający wyodrębnił dwa etapy oceny ofert, określane jako etap techniczny i etap ekonomiczny. W ramach każdego z tych etapów złożone oferty mogły zostać ocenione na maksymalnie 50 punktów (czyli łącznie maksymalnie 100 pkt). W ramach etapu technicznego zastosowane miało być kryterium „Przedstawienie i opis projektu”, z podziałem na różnego rodzaju podkryteria, dla każdej z części składowych zamówienia. Z kolei w ramach etapu ekonomicznego, zamawiający przyznawał punkty za obniżenie ceny ofertowej (zaproponowany rabat) w stosunku do „wyjściowej” wartości zamówienia podanej w ogłoszeniu (jest to powszechnie stosowana praktyka w Hiszpanii, ale także we Włoszech oraz Portugalii). Oferent miał otrzymać 5 pkt za każdy 1% procent rabatu. Maksymalny rabat, który był punktowany przez zamawiającego, wynosił 10% i skutkował on uzyskaniem maksymalnej liczby punktów za to kryterium tj. 50 pkt.

Charakterystyczne dla tego postępowania było to, że zamawiający przewidział wymóg dotyczący minimalnej liczby punktów, którą należało uzyskać w ramach etapu technicznego, aby móc uczestniczyć w etapie ekonomicznym, czyli ocenie ofert pod względem zaproponowanego rabatu. Do tego etapu mieli przechodzić wyłącznie ci oferenci, którzy uzyskali co najmniej 35 punktów na etapie oceny technicznej. Jeden z potencjalnych dostawców – firma Montte - zaskarżył postanowienia dotyczące kryteriów oceny ofert do organu odwoławczego, domagając się ich zmiany. Firma wskazywała w odwołaniu, że wymóg, zgodnie z którym w celu dalszego uczestnictwa w procesie oceny