Na konferencji uczestnicy świętowali i gratulowali członkom Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych Jubileuszu 25-lecia istnienia ich organizacji. Po uroczystej części Konferencji, przyszła kolej na część merytoryczną. Poszczególne zagadnienia omawiali uznani wykładowcy wyższych uczelni, członkowie Rady Zamówień Publicznych, rzeczoznawcy kosztorysowi SKB, inżynierowie praktycy oraz właściciele prywatnych firm.

O początkach Stowarzyszenia, okolicznościach w jakich powstawała organizacja oraz członkach-założycielach, którym SKB zawdzięcza swoje istnienie opowiedział dr Olgierd Sielewicz, prezes honorowy SKB. Następnie Balbina Kacprzyk, również prezes honorowy SKB w skrócie przedstawiła historię zmian, które miały miejsce w kosztorysowaniu robót budowlanych na przestrzeni ostatnich 25 lat i ewolucję przepisów w miarę zachodzących przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce, aż do wdrożenia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Temat kontynuował Tomasz Pytkowski prezes SKB, koncentrując się na dzisiejszym stanie prawnym w obszarze kosztorysowania robót budowlanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Zwrócił uwagę na nowe zadania dla środowiska kosztorysantów, wynikające z dostosowania przepisów wykonawczych do obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na konieczność wypracowania narzędzi umożliwiających nowoczesne kosztorysowanie w ślad za postępującą cyfryzacją w budownictwie.

Po tym przekrojowym ujęciu problematyki kosztorysowania w przeszłości i przyszłości, dr hab. Andrzej Borowicz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego ze znawstwem i znaną sobie swadą przedstawił zarys ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, jej główne cele, bloki tematyczne oraz nowe progi unijne mające wpływ na procedurę postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Temat związany z zawieraniem umów o roboty budowlane, który zawsze jest w orbicie zainteresowań kosztorysantów, przedstawiła Ewa Wiktorowska, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Zwróciła uwagę uczestników Konferencji na aktualne przepisy, których celem jest zrównoważenie pozycji stron umowy na zasadzie wzajemnego partnerstwa, a także omówiła obligatoryjne i zakazane postanowienia umowne. 

Kolejnym obszarem tematycznym podjętym na Konferencji były zagadnienia waloryzacji. Rzeczoznawca kosztorysowy SKB Maciej Sikorski zinterpretował przepisy dotyczące waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w umowach z terminami realizacji świadczeń powyżej 12 miesięcy. Na przykładach z praktyki zobrazował całą paletę uchybień, które mogą wystąpić i doprowadzić do sporu pomiędzy stronami przy waloryzacji wynagrodzenia. 

Dr inż. Jerzy Dylewski podzielił się z uczestnikami Konferencji swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane, wypunktował niespójności pomiędzy ustawą Prawo budowlane a ustawą Prawo zamówień publicznych w części dotyczącej dokumentacji projektowej, omówił rozbieżności w definicjach, jak również skomentował kontrowersyjny od lat przepis ustawy Prawo zamówień publicznych, który został podtrzymany w nowej ustawie, związany z zakazem stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych i nazw własnych.

Drugim wykładowcą, który poruszył zagadnienia niespójności był inż. Piotr Montewski, Rzeczoznawca kosztorysowy SKB podjął niełatwy temat szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, kosztorysu inwestorskiego, wartości robót budowlanych i wartości zamówienia. Na zakończenie przedstawił przykłady najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego.

Prawdziwą ucztę mieli uczestnicy Konferencji związani z budownictwem drogowym, a to dzięki wykładowi mgr inż. Tomasza Żuchowskiego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który nakreślił polskie realia przy realizacji obiektów budownictwa drogowego, wskazując jednocześnie na rosnące w ostatnich miesiącach ceny materiałów budowlanych.

W tę tematykę świetnie się wpisały wyniki „Raportu o kosztach w budownictwie w latach 2016-2020” opracowanego przez CAS a reprezentowanego przez Macieja Kajrukszto partnera zarządzającego. Z przedstawionej analizy wynika, że w okresie 2016-2020 doszło do znacznych zmian na rynku budowlanym, skutkujących wzrostem cen czynników produkcji, co z kolei przełożyło się na wzrost kosztów realizacji inwestycji przez generalnych wykonawców we wszystkich analizowanych sektorach budownictwa.

Jeden z ostatnich tematów konferencyjnych poświęcony był negocjacjom w budownictwie. Miłośnicy teorii gier mieli sposobność prześledzić schematy gier podczas wykładu dr. inż. Huberta Anysza na temat negocjacji umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą robót.

Na konferencji nie zabrakło również wątku cyfryzacji w budownictwie i zastosowań w oprogramowaniach BIM przeznaczonych m.in. do projektowania modeli 3D, zarządzania budową i koordynacji prac na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Przyszłość takiego modelowania przedstawił Stanisław Moryc.   

Podsumowując, organizatorzy Konferencji SKB podjęli wielowątkowy temat opisu i szacowania przedmiotu zamówienia w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która jak podkreślali występujący jest bardzo obszerna. Pomimo, że nowe przepisy mają w założeniu doprowadzić do wyeliminowania słabości polskiego systemu zamówień publicznych, zdaniem prelegentów nadal są obszary wymagające unormowania, uszczegółowienia i wyjaśnienia. Jednocześnie warto zauważyć, że termin Konferencji doskonale wpisał się w terminy prac nad dwoma ważnymi dla kosztorysantów rozporządzeniami dotyczącymi szacowania i opisu zamówień na roboty budowlane. Stąd też konieczność szybkiej aktualizacji tych dokumentów i dostosowania ich do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również znowelizowanego Prawa budowlanego, przewijała się nieustannie w wystąpieniach referentów. 

Była to pierwsza i mamy nadzieję ostatnia wirtualna konferencja organizowana przez SKB. Nic nie zastąpi dyskusji plenarnej oraz rozmów w kuluarach.

Konferencja SKB została objęta patronatem merytorycznym przez: 

  • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosława Gowina,
  • Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka,
  • Wiceministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Anny Korneckiej,
  • Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Huberta Nowaka. 

Wybrane materiały z konferencji znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Konferencja SKB