Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania, budowlane projekty inwestycyjne odznaczają się wysokim poziomem ryzyka. Jest ono obecne na każdym etapie cyklu życia projektu.
W praktyce, właściwe zaplanowanie robót budowlanych, obejmujące swoim zakresem skoordynowanie działań wielu instytucji i podmiotów (m.in. firm wykonawczych, podwykonawczych, dostawczych i usługodawczych), spełnienie wymagań dotyczących czasu realizacji robót, budżetu, zakresu i jakości, stanowi duże wyzwanie. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania i wielkości przedsięwzięcia, zazwyczaj pogłębiają się problemy z dotrzymaniem ustalonego terminu i budżetu.

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem projektu - cel jego wdrożenia i stosowania

Pojęcie "ryzyko" rozumiane jako zagrożenie, oznacza źródło potencjalnej szkody tj. zdarzenie lub działanie (czasami brak działania), które może zakłócić, a nawet uniemożliwić realizację budowlanego projektu inwestycyjnego. Zdarzenia mają często charakter nieoczekiwany i nieprzewidywalny, a ich źródłem może być sam projekt inwestycyjny lub jego otoczenie. W praktyce pojęcie "ryzyko" jest utożsamianie przede wszystkim ze zdarzeniami o negatywnych skutkach (tj. powodujących straty, szkody).
Z punktu widzenia interesów inwestora lub wykonawcy, szczególną uwagę należy skupić na zdarzeniach,