W zamieszczonym w poprzednim numerze „Buduj z Głową” artykule pt. „Stan przygotowań projektów ustaw oraz norm dotyczących znakowania energetycznego ...” przedstawiono wykaz projektów ustaw, rozporządzeń oraz norm dot. znakowania energetycznego budynków zgodnie z Dyrektywą 2002/91/EC. Jedno z rozporządzeń dotyczy zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku lub lokalu mieszkalnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra świadectwo takie powinno składać się z 6 części:

 

 1. Strony tytułowej zawierającej takie dane jak: numer, typ budynku, adres i nazwę lub nazwiska właściciela, zintegrowaną charakterystykę energetyczną, klasę budynku, datę wydania i datę ważności, imię i nazwisko oraz nr licencji audytora energetycznego.
   
 2. Charakterystyki techniczno-użytkowej budynku zawierającej: przeznaczenie budynku i rok oddania do użytkowania, liczbę kondygnacji, kubaturę ogółem, kubaturę i powierzchnię części ogrzewanej, rodzaj konstrukcji, rodzaj systemu ogrzewania i wentylacji, przygotowania c.w.u., klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, rysunki (rzut i przekrój) lub zdjęcia.
   
 3. Charakterystyki energetycznej budynku zawierającej dane ilościowe i porównawcze zapotrzebowanie na energię do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, zapotrzebowania na energię elektryczną dla celów oświetlenia (tylko budynki użyteczności publicznej).
   
 4. Obliczeń zintegrowanej oceny energetycznej budynku wykonuje się jako obliczenie wskaźnika EP ze wzoru:

EP = Ng•fg + Nw•fw + Nk•fk + Ns•fs

gdzie:
Ng – wskaźnik charakterystyki zapotrzebowania energii na ogrzewanie i wentylację,
Nw – na podgrzanie wody,
Nk – klimatyzację i chłodzenie,
Ns – oświetlenie.
Ng (w,k,s) = w •Eg1(w1,k1,s1)/Eg1r (w1r,k1r,s1r)

wartość współczynnika „w” należy przyjmować w zależności od rodzaju nośnika energii; energia elektryczna 2,5; biomasa 0,5; energia słoneczna i geotermalna 0,0; inne nośniki 1,

wartości współczynników fg, fw ,fk, fs oblicza się z wzoru fg,= Eg/E, fw = Ew/E, fk,= Ek/E, fs = Es/E;

E = Eg + Ew + Ek + Es

Eg1r -wartość referencyjna spełniająca wymagania stawiane budynkom w Warunkach Technicznych.

Wyniki obliczeń należy zestawić w tablicy.

 

Na podstawie otrzymanej wartości EP ustala się klasę energetyczną budynku.

Ustanowiono 7 klas energetycznych budynku:

A EP ≤ 0,25;

B 0,26 < EP ≤ 0,5;

C 0,51 < EP ≤ 0,75;

D 0,76 < EP ≤ 1,0;

E 1,01 < EP ≤ 1,25;

F 1,26 < EP ≤ 1,5;

G > 1,5.

 

 1. Uwagi w sprawie możliwości zmniejszenia zużycia energii
  W przypadku budynków istniejących, aby podnieść klasę energetyczną budynku ( a tym samym zwiększyć jego wartość rynkową) można przeprowadzić ewentualną termomodernizację (docieplić przegrody, wymienić wyposażenia techniczne). Duży wpływ na kasę budynku ma rodzaj nośnika energii; w przypadku energii elektrycznej wartość współczynnika wynosi aż 2,5, natomiast dla energii słonecznej i geotermalnej wynosi 0,0.
   
 2. Informacje o podstawach prawnych korzystania ze świadectwa energetycznego

 

 

Poniżej przedstawiono przykład świadectwa energetycznego sporządzonego dla budynku biurowego.

 

 

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU

 

Rodzaj budynku: biurowy

Adres: ul. Mickiewicza nr 17

Kod pocztowy: 05-075 Łapy

Nazwisko/nazwa właściciela: .......

 

Wartość zintegrowanego wskaźnika charakterystyki energetycznej:

EP = 0,99

 

 

KLASA ENERGETYCZNA BUDYNKU

 

 

Imię i nazwisko oraz adres audytora:    Jan Nowak Białystok ul. Ładna 5
Nr licencji: Podpis audytora:
Data wystawienia: 30.06.2006 Data ważności świadectwa: 10 lat

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO – UŻYTKOWA BUDYKU

 

Przeznaczenie budynku: biurowy

Rok oddania do użytkowania: 1980r.

Liczba użytkowników: 100

Rodzaj konstrukcji budynku: szkieletowa żelbetowa

 

Rodzaj danych Wartość
Kubatura części budynku o regulowanej temperaturze powietrza Vc m3 13 844,0
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza Ac m2 3 156,6
Współczynniki przenikania ciepła U W/m2K

• ścian zewnętrznych

• okien

• drzwi

 

0,30

1,10

2,10

 

System ogrzewania i jego sprawność: centralne, ηk = 0,86

System wentylacji: grawitacyjna

System przygotowania ciepłej wody i jego sprawność: centralne, ηp = 0,60

Rodzaj oświetlenia: rtęciowe i żarówkowe

 

Fot 1. Elewacja wschodnia budynku

 

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

 

Omówienie danych charakterystyki energetycznej

Charakterystyka użytkowania energii na poszczególne cele

Ogrzewanie i

wentylacja

Przygotowanie

ciepłej wody

Klimatyzacja

chłodzenie

Oświetlenie
Wskaźniki

charakterystyki

energetycznej

Nazwa i jednostka

Jednostkowe

zapotrzebowanie

energii

[kWh/m3a][1]

Zużycie energii

na podgrzanie

1 m3 wody

[kWh/m3]

  Moc jednostkowa

[W/m2]

Wartość dla budynku Egl = 29,01 Ewl = 112,70 -- Esl = 9,14
Wartość referencyjna Eglr = 30,92 Ewlr = 84,52 -- Eslr =11,58

wi • (Eil /Eilr)

Ng = 0,94 Nw = 1,33 -- Ns = 1,97
Rodzaje nośników energii (wg oznaczeń poniżej) i ich procentowy udział w ilości energii zużywanej na dany cel Gp

100%

Gp

100%

-- EE

100%

Średnioważony współczynnik nośnika energii wi = 1,0 ww= 1,0 -- ws = 2,5
Udział ilości energii zużywanej na dany cel do całkowitego zużycia energii fg = 0,89 fw = 0,06 -- Fs = 0,04
Całkowite roczne zużycie energii [kWh/a] obliczone dla danego celu Eg = 4016277,24 Ew = 28794,85 -- Es = 19011,7
Oznaczenie nośników energii:

G – gaz sieciowy    K – koks    B – biomasa    S – energia słoneczna    E – energia elektryczna    X – inne

Gp – gaz płynny    W – węgiel    Op – olej opałowy    T – energia geotermalna    Z – ciepło z sieci

 

Wskaźnik zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku

EP = Ng• fg + Nw fw + Ns•fs

EP = 0,94•0,89 + 1,33•0,06 + 1,97•0,04 = 0,99

 

Uwagi w sprawie możliwości zmniejszenia zużycia energii

W chwili obecnej nie ma potrzeby przeprowadzania prac termodernizacyjnych, ponieważ budynek jest po gruntownym remoncie – współczynniki przenikania ciepła U wszystkich przegród są poprawne. Proponuje się przy kolejnej modernizacji rozważyć możliwości zastosowania „odnawialnych nośników energii” np. kotła na biomasę, czy kolektorów słonecznych, przez co można uzyskać poprawienie klasy energetycznej budynku (przesunięcie z klasy D do klasy C, lub nawet do B).

 

Informacje o podstawach prawnych korzystania ze świadectwa energetycznego

1) Niniejsze świadectwo energetyczne budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia … o ocenie energetycznej budynków (Dz.U. nr …, poz. …) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia … w sprawie zakresu i formy Świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego (Dz.U. nr …, poz. …).

2) Świadectwo traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku zmiany przeznaczenia budynku lub wykonania modernizacji w dużym zakresie.

3) Ustalona w świadectwie klasa energetyczna budynku wyraża porównanie jego charakterystyki energetycznej z charakterystyką budynku referencyjnego.

4) Klasy energetyczne ustalono na podstawie obliczonego zintegrowanego wskaźnika charakterystyki energetycznej, w porównaniu do wskaźnika 1 wyrażającego zużycie energii w budynku referencyjnym.

5) Wyższą klasę energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie / zmianę nośnika energii.

 

Materiały

1. Sas-Micuń A.: System oceny energetycznej budynków w Polsce. Materiały Bud. 2/2005 (nr 390).

2. Panek A., Trząski A.: Metoda określania wymagań charakterystyki energetycznej budynków. Materiały Budowlane 2/2005 (nr 390).

3. Sas-Micuń A.: System oceny energetycznej budynków – proponowane rozwiązania prawne” Materiały Budowlane 1/2006 (nr 401).

4. Panek A., Robakiewicz M., Jędrzejuk J.: Metoda określania charakterystyki energetycznej budynków. Materiały Budowlane 1/2006 (nr 401).

 

 

 

[1] wg projektu Rozporządzenia jednostka odnosi się do powierzchni ogrzewanej [ (kWh/m2)/a ]