Zasady ustala zamawiający

Od 12 grudnia 2001 roku zasady sporządzenia kosztorysów, w tym kosztorysów ofertowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach [1], uległy deregulacji (nie dotyczy to kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych, które muszą spełniać określone przepisy).
To zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustala zasady, zgodnie z którymi wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy. Oczywiście może się przy tym posiłkować zasadami środowiskowymi, dotyczącymi kosztorysowania robót budowlanych.

Kosztorys ofertowy a rodzaj rozliczenia

Dodatkowo bardzo istotną kwestią jest rodzaj wynagrodzenia ustalony przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy. W zależności od tych postanowień, kosztorys ofertowy albo będzie elementem składowym oferty, albo nie. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjęto, że jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia nie postanowi inaczej, to w przypadku