Obecny czas – a mam na myśli nie tyle piękną jesienną słoneczną porę i zbliżający się koniec roku 2014, ale przede wszystkim wiele zmian przepisów dotyczących również zagadnień kosztowych, a także zaproszenie redakcji, skłoniło mnie do kontynuacji artykułu „Skąd się biorą błędy w kosztorysach?” (patrz – BzG 3/2013). A właściwie szczególnym źródłem inspiracji jest także rozczarowanie, że nie odbędzie się Konferencja w Częstochowie z powodu braku chętnych.

 

Na zakończenie wcześniejszego artykułu zwróciłam uwagę, że wzrasta rola kosztów i związanych z tym dokumentacji w całym procesie inwestycyjnym. Wyraziłam pogląd, że będzie dużo pracy dla kosztorysantów, a rosnące zapotrzebowanie może wpłynąć korzystnie na ten obszar rynku budowlanego poprzez publikacje specjalistyczne i szkolenia.

 

Na Warsztatach Kosztorysowych w Szczyrku (zorganizowanych przez kilka Oddziałów Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych) mówiąc o roli Kosztorysantów i Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB wskazałam, że jest to zawód przyszłości.

 

Zawód kosztorysant budowlany umieszczony jest w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS[1] – kod 311201 Kosztorysant budowlany (3112 Technicy budownictwa) dzięki staraniom SKB w 2002 r.

Umieszczenie zawodu w wykazie oznacza jedynie, że nie jest to działalność prawnie zabroniona i jest grupa osób, która ją wykonuje.

Kwalifikacje potrzebne lub wymagane do wykonywania zawodów czy określonych zakresów pracy w zawodzie, lub też wymagane do podejmowania działalności gospodarczej określają inne przepisy.

 

Kwalifikacje kosztorysanta mogą być nabywane:

  • w ramach systemu szkolnego,
  • szkoleń zawodowych,
  • praktyki.

W 2013 r. zatwierdzono Krajowy standard kompetencji zawodowych dla Kosztorysanta budowlanego, opisujący zakres i poziom wiedzy, umiejętności oraz cechy psychofizyczne, które są konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie.

 

Kosztorysant sporządza kosztorysy budowlane dla określenia wartości nakładów poniesionych na wykonanie inwestycji, obiektu lub danego rodzaju robót, harmonogramy oraz rozlicza koszty inwestycji budowlanych. Umie sporządzać inne opracowania kosztowe występujące w procesie inwestycyjnym.

 

Standardy kwalifikacji zawodowych sprzyjają nie tylko porównywalności i uznawalności kwalifikacji pracowników pochodzących z różnych krajów, powinny także służyć rozwojowi zawodowemu.

Jeden punkt dotyczy wykształcenia i uprawnień niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie, a także stanowi, że:

 

zmiany zachodzące w branży budowlanej wymagają od kosztorysantów systematycznego udziału w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych kwalifikacji powinien być walidowany i certyfikowany przez jednostki do tego upoważnione.

 

Doświadczenie pokazuje, że aby być kreatywnym i świetnym fachowcem, trzeba nieustannie się dokształcać. Czy na rynku jest dostępna wystarczająca oferta?

Są przynajmniej trzy Konferencje dedykowane zagadnieniom związanym z kosztorysowaniem posiadające wieloletnią tradycję (częstochowska, ciechocińska i doroczna organizowana przez SKB), warsztaty kosztorysanta, które odbyły się również po raz siódmy. Poza tym wiele kursów, szkoleń i seminariów. Dlaczego więc nie korzystamy z tak bogatej oferty?

 

Spróbujmy ustalić jakie są ku temu powody.

 

  • Może propozycje nie docierają do zainteresowanych firm i osób, bo giną wśród innych ofert, którymi jesteśmy codziennie zasypywani. Nie zauważamy ich po prostu.
  • Oferowane propozycje nie są właściwe, bo tematyka jest nieodpowiednia?
  • Brak czasu to bardzo znaczący czynnik. Trudno opuścić pracę na kilka dni, bo terminy zakończenia tematów i prac nie będą dotrzymane.

 

 

Dyskusje podczas jednej z ostatnich konferencji naszej branży pokazały, jak wiele jest do zrobienia w celu wypracowania środowiskowych interpretacji przepisów, które są niejasne i niezbyt precyzyjne.

 

Zmiana ustawy o cenach, czy ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (obowiązująca od 19 października 2014 r.)[2] powodują, że nabierają znaczenia kalkulacje cen, a kosztorysowi inwestorskiemu przypisano dodatkowe role.

Może jednak wiedza przekazywana podczas konferencji, czy szkoleń pozwoli zaoszczędzić czas, który tracimy na szukanie właściwych przepisów czy sprawdzania jakie przepisy się zmieniły.

 

Szkolenia i konferencje to także integracja środowiska i nieocenione kontakty. Dyskusje z innymi uczestnikami, referentami i wykładowcami nie tylko podczas obrad, czy zajęć szkoleniowych, ale także podczas przerw pozwalają znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania czy rozwiązanie konkretnego problemu.

 

Pozostaje jak zwykle pytanie, na które Państwo musicie odpowiedzieć sobie sami – czy warto ponieść koszty uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji?

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 760)

[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.1232, z dnia 18.09.2014)