W połowie stycznia 2013 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował „Rocznik Statystyczny Województw 2012”[1]. Postanowiliśmy przyjrzeć się wybranym tablicom, charakteryzującym sytuację w budownictwie.

 

Zatrudnienie

 

Według danych GUS, w 2011 roku w Polsce pracowało 13.911,2 tys. osób (stan na dzień 31.XII.2011). Oznacza to, że liczba osób pracujących w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła o niecały 1%.

Na tle całego kraju najwięcej osób znalazło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie. Łącznie ta grupa stanowi 27,4% wszystkich pracujących.

 

Wykres 1. Pracujący w Polsce w 2011 r.

Δ - oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; ich pełne nazwy podano w uwagach ogólnych do Rocznika.

 

Najwięcej osób w tym sektorze znalazło zatrudnienie w województwie śląskim, tj. 608,5 tys. osób (16%), a najmniej w województwie podlaskim, zaledwie 83,1 tys. osób (2,2%).

 

Wykres 2. Pracujący w przemyśle i budownictwie w 2011 r. z podziałem na województwa
(100% = 3808,1 tys.)

 

Produkcja budowlano-montażowa

 

Dane dotyczą działalności zrealizowanej na terenie kraju, a w skład jej wchodzą roboty budowlane o charakterze:

  • inwestycyjnym,
  • remontowym,
  • konserwacyjnym,
  • budownictwo tymczasowe na placach budów.

 

W 2011 roku produkcja budowlano-montażowa była o 14,0% wyższa niż rok wcześniej. Z tym, że zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane (o liczbie osób pracujących >9) była wyższa o 19,1% niż w 2010 r. Wzrost ten dotyczył zarówno robót o charakterze remontowym jak i inwestycyjnym we wszystkich rodzajach budownictwa.

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w Polsce wyniosła ponad 182.194 mln zł. Największą odnotowano w województwach: mazowieckim i śląskim (ca odpowiednio 34.637 mln zł i 24.595 mln zł), zaś najmniejszą w województwie opolskim (3.184 mln zł).

 

Wykres 3. Sprzedaż produkcji budowlano montażowej w Polsce w 2011 r. z podziałem na województwa

 

 

Wykres 4. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w 2011 r. według siedziby zarządu podmiotów

 

 

Warto zwrócić uwagę na ciekawą sytuację w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na wykresie 3. widać, że województwo warmińsko-mazurskie miało wyższy wynik ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, niż województwo świętokrzyskie. Natomiast wykres 4. pokazuje sytuację odwrotną. Podmioty z siedzibą zarządu w województwie świętokrzyskim odnotowały lepszy wynik, niż podmioty z siedzibą zarządu w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to spowodowane tym, że podmioty z województwa świętokrzyskiego miały również udział w sprzedaży produkcji budowlano-montażowej we wszystkich pozostałych województwach, natomiast podmioty z województwa warmiński-mazurskiego nie udzielały się we wszystkich województwach, lecz skoncentrowały się bardziej na działaniach lokalnych.

 

Liczba budynków oddanych do użytkowania

 

W 2011 roku było to 92.010 nowo wybudowanych budynków, tj. o 551 więcej niż w 2010 roku. Najwięcej w województwie mazowieckim (15,4% wszystkich nowo wybudowanych budynków w Polsce), wielkopolskim (11,8%) i śląskim (9,9%). Najmniej w województwach: opolskim (1,8%), świętokrzyskim (2,6%) oraz lubuskim (2,6%).

Ponad połowa budynków (63%) powstała na terenach wiejskich. We wszystkich województwach (poza woj. śląskim) więcej budynków powstawało na wsi niż w miastach.

 

Wykres 5. Nowo wybudowane budynki oddane do użytkowania w 2011 r.

 

Łączna kubatura nowych budynków wyniosła 131.319,2 tys. m³. Dla porównania, w 2010 r. wynosiła ona 127.719,4 tys. m3. Średnia kubatura nowo powstałego budynku mieszkalnego wyniosła 892,7 m3, zaś niemieszkalnego 3238,4 m3. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, kubatura nowych budynków mieszkalnych zmalała o 13,6 m3, a budynków niemieszkalnych wzrosła o 139,0 m3. W obu przypadkach, odnotowano niewielki wzrost liczby nowych budynków w porównaniu z 2010 rokiem (mieszkalnych o 0,03%, a niemieszkalnych o 2,58%), z tym że stosunek budynków mieszkalnych do niemieszkalnych nadal wynosi 3:1.

We wszystkich kwestiach poruszonych w tej krótkiej analizie, możemy zaobserwować wzrosty w porównaniu do roku 2010:

  • liczba osób zatrudnionych wzrosła o niecały 1%;
  • sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wzrosła nieco ponad 13%;
  • liczba nowo powstałych budynków wzrosła o 0,60%;
  • łączna kubatura nowych budynków wzrosła o 2,82%.

 

 

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w „Roczniku Statystycznym Województw 2012”, wydanym przez Główny Urząd Statystyczny. Zachęcamy do lektury.

 

 

 

 

[1] Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Województw 2012
Główny Urząd Statystyczny. Budownictwo – wyniki działalności w 2011 r.

 

[2] Wszystkie wykresy opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego Województw 2012