W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dot. interpretacji przepisów dotyczących VAT-u, a konkretnie zdarzenia, które powoduje powstanie wymagalności tego podatku (sprawa C 224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów). Wyrok zapadł w ramach sporu pomiędzy firmą Budimex S.A. a polskim Ministrem Finansów w przedmiocie interpretacji indywidualnej, o której wydanie spółka zwróciła się do Ministra Finansów, a dotyczącej daty wymagalności podatku od wartości dodanej (VAT) w związku z wykonaniem usług budowlanych lub budowlano-montażowych. ETS udzielił odpowiedzi na pytanie polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego zadane w trybie prejudycjalnym.

Wyrok ETS został wydany w następujących okolicznościach faktycznych:
Budimex zwrócił się do Ministerstwa Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej daty wymagalności VAT związanego z pracami budowlanymi i budowlano-montażowymi wykonywanymi przez Budimex na rzecz zamawiającego. Minister Finansów odpowiedział w interpretacji, że VAT jest wymagalny w momencie wystawienia przez spółkę faktury dokumentującej wykonanie tych prac lub, w przypadku braku faktury, po upływie terminu 30 dni od daty rzeczywistego wykonania tych prac. Zdaniem MF okoliczność, iż postanowienia umowne, na podstawie których są wykonywane prace budowlane i budowlano-montażowe, stanowią, że zamawiający powinien je zaakceptować w protokole odbioru, nie ma wpływu na datę wymagalności należnego VAT. Taka interpretacja została zaskarżona przez Budimex najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę spółki, a następnie do NSA. W obu przypadkach Budimex zwracał uwagę, że zgodnie z kontraktowymi warunkami FIDIC integralną częścią