Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji dialogu technicznego. Dialog techniczny[1] jest instrumentem pomocniczym, który zamawiający może wykorzystać przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących planowanego zamówienia, w szczególności może przeprowadzić rozmowy, konsultacje, skorzystać z doradztwa, pozyskać niezbędne informacje z rynku podmiotów działających w systemie zamówień publicznych. Podmiotami, do których zwraca się zamawiający, mogą być eksperci, organy władzy publicznej, wykonawcy.

Tematem dialogu technicznego są informacje niezbędne do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. W tym celu zamawiający mogą np. szukać lub korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów lub władz albo uczestników rynku. Celem tego doradztwa jest przede wszystkim lepsze przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia i poinformowanie przedsiębiorstw działających na właściwym rynku o planowanym zamówieniu.

Wykorzystanie wiedzy nabytej w trakcie dialogu przy planowaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie może prowadzić do zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

Dialog techniczny nie jest trybem udzielenia zamówienia. Dialog może poprzedzić