Zamówienia publiczne w czasie pandemii

Pytaniem, na które aktualnie oczekujemy odpowiedzi, jest – jak realizować zamówienia i jak udzielać nowych zamówień w sytuacji, gdy okoliczności związane z pandemią COVID-19 są już powszechnie znane.

Należy rozważyć cztery przypadki /scenariusze o istotnie różnych konsekwencjach na moment ogłoszenia stanu epidemicznego, a aktualnie epidemii:

  1. strony realizowały umowy już zawarte;
  2. postępowanie o udzielenie zamówienia było w toku, wykonawcy już złożyli oferty, ale zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej albo dokonał wyboru, ale umowy jeszcze nie zawarto;
  3. postępowanie o udzielenie zamówienia było w toku, jednak nie doszło jeszcze do złożenia ofert;
  4. postępowanie o udzielenie zamówienia jeszcze nie zostało wszczęte.

Wywołane pandemią ograniczenia w szczególności mają wpływ na ciągłość dostaw materiałów, usług oraz dostępność pracowników. To przekłada się bezpośrednio na zdolności wykonawców do prawidłowego spełnienia świadczeń wynikających z umów.

Przewidując, że sytuacja epidemiczna będzie miała istotnie negatywny wpływ na realizację większości zamówień publicznych, parlament przyjął a prezydent zatwierdził