Obecna sytuacja gospodarcza i polityczna spowodowała znaczy wzrost cen gazu, oleju opałowego, węgla i energii elektrycznej co przełożyło się m.in. na duże zwiększenie kosztów ogrzewania budynków. Obecnie, wśród zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych) oraz właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, można zaobserwować duże zainteresowanie sposobami obniżenia zużycia i kosztów opłat za energię cieplną. Jednym z takich sposobów jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną przez budynek poprzez obniżenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku (tj. docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej) oraz usprawnienie, bądź modernizację instalacji c.o. i wentylacji. Takie kompleksowe działanie nazywa się termomodernizacją budynku, a jedną z najczęściej wykonywanych w jej zakresie robót jest docieplenie ścian zewnętrznych. W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce przepisy, które nakładają na inwestorów, projektantów, wykonawców oraz właścicieli, bądź zarządców budynków obowiązek prawidłowego planowania, zaprojektowania, wykonania i użytkowania dociepleń ścian budynków, a na producentów systemów dociepleń obowiązek sporządzenia i udostępnienia deklaracji i dokumentacji technicznej wyprodukowanego systemu docieplenia.

Obowiązki inwestora

W fazie poprzedzającej rozpoczęcie robót dociepleniowych inwestor ma za zadanie zapewnić finansowanie oraz dokonać wyboru wykonawcy robót dociepleniowych, a w niektórych przypadkach spełnić przepisy formalno-prawne, tj. dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę. Wykonanie docieplenie na ścianach zewnętrznych budynków (np. metodą ETICS, lekką suchą typu „siding”) to robota budowlana. Zgodnie z art. 28 ust 1. ustawy Prawo budowlane (dalej Pb) [1]: „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31”. Według art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. e Pb: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m”. Z kolei stosownie do art. 29 ust 4. pkt 1 lit. c Pb: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m”.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku będzie wymagać od inwestora postępowania wg trzech różnych procedur w zależności od wysokości docieplanego budynku. I tak:

  • do 12 m – nie wymaga dokonania przez inwestora zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej ani nie wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę,
  • od 12 m do 25 m – wymaga dokonania przez inwestora zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ale nie wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę,
  • powyżej 25 m – wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Obowiązki projektanta

Projektant ma za zadanie poprawnie opracować dokumentację techniczną robót dociepleniowych, a w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (docieplenie budynków o wys. powyżej 25 m) opracować projekt budowlany w sposób zgodny z art. 20 ust. 1 pkt 1 Pb, tj. z wymaganiami ustawy Pb, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dodatkowo zgodnie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a Pb: „Do podstawowych obowiązków projektanta należy również: sprawowanie nadzoru autorskiego (na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej) w zakresie stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowalnych, zgodności ich realizacji z projektem”.

Projektant, w poprawnie opracowanej dokumentacji technicznej robót dociepleniowych, powinien zaprojektować docieplenie ścian tak, aby spełniały one wymagania: cieplne, wilgotnościowe i ppoż., a docieplony budynek wymagania energooszczędności i ochrony cieplnej.